AP-fondernas Etikråd och globala investerare ger gruvföretag 45 dagar för att redovisa upplysningar kring alla deras avfallsdammar

  • april 5, 2019

Ett brådskande brev till 683 noterade gruvbolag över hela världen har idag skickats ut. I brevet efterfrågas specifika upplysningar om varje enskild avfallsdam som ligger under bolagens kontroll. Begäran är en del av ett globalt engagemang från investerare som svar på den tragiska damkatastrofen i Brumadinho, Brasilien i januari.
Brevet har skickats av AP-fondernas Etikråd och Church of England Pensions Board och stöds av 96 investerare med ungefär 95000 miljarder sek i förvaltade tillgångar. Engagemanget stöds också av FN:s initiativ Principer för ansvarsfulla investeringar (PRI).

Brevet efterfrågar också att gruvbolagen gör följande:
1. Publicera informationen på deras företags hemsida inom 45 dagar.
2. Se till att upplysningen är undertecknad av företagets verkställande direktör eller styrelseordförande.
3. Överväga hur man kommunicerar den här informationen med lokalsamhällen som kan påverkas av företagens olika avfallsdammar.
4. Om ett företag inte kan besvara en fråga eller lämna ut den begärda informationen, bör företaget klargöra vilka åtgärder den vidtar för att ta itu med de problemen.

De enskilda företagens redovisade information kommer att granskas av investerare då det nu utvecklas en bedömningsram för att profilera varje gruvbolag kring deras på deras avfallshantering.Denna förfrågan är resultatet av två breda investerarmöten som sammankallats av Church of England Pensions Board och AP-fondernas Etikråd i Church House i London den 4 mars och 1 april. Investerarna kommer att träffas igen i maj.

John Howchin, generalsekreterare för AP-fondernas Etikråd och co lead för projektet (Investor Mining & Tailings Safety Initiative):
”Efter att vi nu har fått en bredare bild av situationen kring gruvindustrins avfallsdammar klart för oss inser investerarna att behovet av omfattande åtgärder är nödvändiga. De här avfallsdammarna är här i evighet och vi måste inrätta ett globalt system som hanterar det, dels av respekt för offren vid Brumadinho katastrofen men också för kommande generationer.”
Adam Matthews, chef för etik och engagemang för kyrkan i Church of England Pensions Board och co lead för projektet (Investor Mining & Tailings Safety Initiative):

”De här upplysningarna kommer att driva upp en ny nivå av ansvarsskyldighet och öppenhet inom gruvindustrin och kommer att ligga till grund för ytterligare insatser, då investerare fortsätter sitt engagemang efter tragedin av Brumadinho.

”Det är viktigt att investerare kan skapa en tydlig bild kring vilka företag som är ansvarig för vilken avlastningsanläggning och hur den förvaltas. De nuvarande uppgifterna från företagen är till stor del otillräckliga.

”Vi vet att det finns bra praxis, men vi måste kunna förstå hur varje gruvföretag hanterar varje anläggning. Vi arbetar med expertinsatser för att skapa en global databas i syfte att bedöma denna information. ”
Professor Upmanu Lall, ordförande för avdelningen för miljöteknik och direktör för Columbia Water Center vid Columbia University:

”De här avfallsdammarna är massiva strukturer som lagrar giftigt avfall. Även om de är väl utformade och underhållna så kan de brista med katastrofala mänskliga och miljömässiga konsekvenser.

”Med tanke på de tusentals dammar som finns är vissa misslyckanden tyvärr oundvikliga. Alternativa gruvstrategier kommer behövas. Övervakning och korrekt beskrivning av vad för risker de här dammarna innebär för investerare och lokalsamhällen är ett primärt ansvar för gruvbolagen. ”