Upphandling av Analys av miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning


Första AP-fonden, Andra AP-fonden, Tredje AP-fonden och Fjärde AP-fonden upphandlar genom delvis samordnat förfarande ramavtal för analys av miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter samt rådgivning omfattande bland annat

  • Screening avseende efterlevnad av konventioner och Global Compact
  • Bolagsanalys med avseende på miljömässiga, sociala, bolagsstyrningsmässiga och etiska aspekter
  • Sektor- och temabaserad analys med avseende på miljömässiga, sociala och etiska aspekter
  • Rådgivning och stöd i dialog med bolag i frågor kopplade till miljömässiga, sociala och etiska aspekter

Pågående upphandlingar

Upphandling av layouttjänster för Etikrådets räkning

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) upphandlar konsult produktion av layouttjänster för tryck.
Tredje AP-fonden genomför nu denna upphandling för Etikrådets räkning.

Sista anbudsdag är den 19 oktober 2017.

Information med inbjudan till att delta kan erhållas från:
TendSign >>

Tilldelningsbeslut 2014-11-06

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har, för arbetet i det gemensamma Etikrådet, beslutat teckna ramavtal med firmorna Eiris, Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Hermes Equity Ownership Services, Solaron Sustainability Services, Sustainalytics och Vigeo för möjlighet till leverans av analys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning vid engagemang.

Ramavtal kommer att tecknas av varje enskild fond. Utöver beslut om att teckna ramavtal med ovanstående leverantörer för arbetet i det gemensamma Etikrådet kan de enskilda fonderna också ha beslutat teckna andra ramavtal för den egna verksamheten.

För mer information kontakta:

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare

:+46 8 566 202 47

: info@etikradetapfonderna.se