Tilldelningsbeslut avseende Upphandling av layouttjänster för tryck och webbplats samt teknisk utveckling av webbplats

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden samarbetar beträffande miljö- och etikfrågor genom det gemensamma Etikrådet. Etikrådet informerar om sitt arbete dels genom sin hemsida www.etikradetapfonderna.se, dels genom en hållbarhetsrapport som publiceras årligen.

För mer information kontakta:

John Howchin, Etikrådets generalsekreterare

:+46 8 566 202 47

: info@etikradetapfonderna.se

Första AP-fonden har, för Etikrådets räkning, beslutat att teckna ramavtal med Oxenstierna & Partners AB samt Sogeti Sverige AB för produktion av Etikrådets årsrapport och utveckling av webbplats. Oxenstierna & Partners AB kommer att fungera som huvudleverantör för uppdraget.

  • Beslut har fattats utifrån att dessa anbud är de mest fördelaktiga, med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna utvärderingskriterierna.  Bedömningen av kriterierna har gjorts utifrån det material som anbudsgivaren har bifogat anbudet samt vid kontakt med referenser. Kvalité, kompetens och erfarenhet har bedömts med hänsyn till de i förfrågningsunderlaget angivna områdena.
  • Pris har bedömts utifrån vad som framgått av respektive anbud.

Enligt Lagen om offentlig upphandling kommer inget avtal att undertecknas förrän tio dagar har passerat det datum, 10 oktober 2013, som anges i detta beslut.
>>Tilldelningsbeslut

Beslut avseende upphandling av ramavtal för företagsanalys av miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning, 2010-11-18

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har, för arbetet i det gemensamma Etikrådet, beslutat teckna ramavtal med firmorna Ethix SRI Advisors, GES Investment Services, Northwest & Ethical Investments och Sustainalytics för möjlighet till leverans av företagsanalys kring miljömässiga, sociala och etiska aspekter samt rådgivning vid engagemang.

Ramavtal kommer att tecknas av varje enskild fond. Utöver beslut om att teckna ramavtal med ovanstående leverantörer för arbetet i det gemensamma Etikrådet kan de enskilda fonderna också ha beslutat teckna andra ramavtal för den egna verksamheten. Fullständigt tilldelningsbeslut återfinns på respektive fonds hemsida
www.ap1.se, www.ap2.se, www.ap3.se, www.ap4.se