En systematisk process

De fyra AP-fonderna som är medlemmar i Etikrådet investerar globalt i diversifierade portföljer med flera tusen bolag. En stor del av fondernas innehav är passivt förvaltad vilket innebär att fonderna har ett spritt ägande med relativt små ägarandelar i olika bolag. Etikrådet har inte resurser att bedriva aktiv ägarstyrning i alla innehav. Därför använder sig rådet av en systematisk arbetsprocess för att identifiera de innehav där ägar styrningen gör mest nytta. Processen bidrar till att det blir en god spridning av problemområden och innehav, så att inte alla kommer från samma bransch eller handlar om samma problematik.

Information från flera olika källor

För att bevaka om bolagsincidenter inträffar använder AP-fonderna och Etikrådet ett stort antal källor exempelvis media, intresseorganisationer och FN-organ. Trots detta finns alltid risken att enskilda incidenter inte fångas upp. Om Etikrådet får information om en sådan incident eller kränkning, integreras denna information i Etikrådets systematiska process.

arbetsprocess_mindre1ny

arbetsprocess_mindre2ny.

arbetsprocess_mindre3ny

1. Genomlysning av AP -fondernas   bolagsinnehav

Etikrådet har en systematisk omvärldsbevakning av cirka 3.400 bolag. Media, andra investerare, intresseorganisationer och FN-organ utgör några av källorna

2. Fördjupad granskning

Etikrådet gör en inventering och övergripande analys av bolag, branscher, problemområden och investerarinitiativ.

Cirka 100–200 bolag granskas årligen vidare för misstänkt association till kränkning av internationella konventioner.

3. Val av dialogbolag och målsättning för dialog

Etikrådet väljer bolag samt eventuella förebyggande projekt. Valet av fokusområden är inte ett ställningstagande om att områden i sig är mindre viktiga utan en medveten strategi att lägga Etikrådets resurser där de bedöms göra mest nytta..

Etikrådet för en direkt dialog med ett antal bolag där konventionsbrotten och problemen är påtagliga och väl dokumenterade.

Därutöver för Etikrådet, i samarbete med olika tjänsteleverantörer, dialog med övriga bolag (ett hundratal) med anledning av påstådda kränkningar av konventioner.

4. Dialogarbete

Fördjupade bolagsanalyser och eventuell jämförelse med minimikrav och bästa praxis för respektive bransch.

Ytterligare påtryckningsaktiviteter vidtas till exempel samarbete med andra investerare, att lägga aktieägarförslag på bolagsstämmor och att rösta på bolagsstämmor.

5a. Målet med dialogen har uppnåtts

Dialogen avslutas

Dialogen avslutas. Särskild bevakning av bolaget görs under fem år.

5a. Målet med dialogen har ej uppnåtts

Dialogen fortsätter

Om Etikrådets dialog inte gett önskat resultat efter maximalt fyra år rekommenderar Etikrådet AP-fonderna att avyttra bolaget. Beslut om avyttring fattas av varje AP-fond enskilt.

Etikrådet kontrollerar årligen om situationen förändrats och om bolaget bedriver verksamheten i linje med internationella konventioner.