Oljesand i Kanada

Vårt samhälle är beroende av metaller, mineraler och fossil energi för att fungera. Utvinning av dessa material från jordskorpan påverkar alltid människor och miljö. Samtidigt är de råvaror för en stor mängd andra industrier. Å ena sidan har gruv- och utvinningsindustrin många gånger en negativ miljöpåverkan, å andra sidan är metaller en nödvändig insatsvara för många verksamheter i vårt samhälle.

Etikrådet har sedan starten 2007 fört dialoger med både gruv- och oljebolag. Det är viktigt att bolagen är transparenta och att utvinningen sker på ett sådant sätt som inte bryter mot internationella konventioner.

Ökat fokus på oljesandsutvinning

Under 2009 har fokus på oljesandsutvinning ökat. Att utvinna olja ur oljesand har kritiserats hårt av många miljöorganisationer, eftersom utvinningen är mer koldioxidintensiv än konventionell utvinning av olja. För de internationella oljebolagen är oljesanden i Kanada intressant eftersom tillgången på konventionella oljereserver minskar och behovet av olja förväntas öka. Kanada har den näst störst oljereserven i världen efter Saudiarabien tack vare sin oljesandsreserv på 173 miljarder fat.

Etikrådet samarbetar med andra investerare genom PRI:s oljesandsinitiativ för att få till stånd en förbättrad rapportering från alla bolag som har investeringar i Kanadas oljesand, vad gäller deras kolidioxiutsläpp, miljöpåverkan och ansvar gentemot urfolken. Syftet är att öka transparensen för att bättre kunna bedöma de risker och möjligheter som finns. För att få en större kunskap om oljesandens miljömässiga och sociala utmaningar åkte en representant från Etikrådet på en studieresa till Alberta i Kanada i november 2009, tillsammans med andra europeiska och kanadensiska institutionella
investerare.

Studieresa i Alberta

På studieresan besöktes Shells oljesandsgruva Muskeg River Mine samt Jackpine Mine som kommer att tas i bruk under 2010. Under resan arrangerades även möten med industrins branschorganisation Canadian Association for Petroleum Producers (CAPP) och ett flertal oljebolag som är verksamma i antingen oljesandsgruvor eller insitu (på plats) projekt, en miljöorganisation samt representanter från Albertas regering.

Cirka 20 procent av oljesanden ligger så pass nära markytan att det är möjligt att utvinna den i gruvor (dagbrott). För att kunna utvinna de övriga 80 procenten krävs att oljesanden, genom så kallade insitutekniker, görs flytande i marken och sedan pumpas upp till ytan för att därefter förädlas. Eftersom det behövs fler steg för att få fram olja från oljesand än från oljefält går det åt mer energi i förädlingsprocessen, vilket innebär att utvinningen av oljesand är mer koldioxidintensiv. Lokalt och regionalt påverkas miljön också av utsläpp av försurande ämnen till luft, läckage till vattendrag och av att markområdena förändras. Graden av miljöpåverkan beror på vilken teknik som används i utvinningen. Gruvorna använder stora mängder vatten från en närliggande flod i sina processer medan insitu använder grundvatten.

En stor fråga för gruvorna är återställande av mark, framför allt de stora avfallsdammarna. Insitu-projekten har inte så stor visuell inverkan på omgivningen, men påverkar ändå markanvändningen genom den infrastruktur som krävs. Miljöeffekterna är även en viktig fråga för Kanadas urfolk som lever i detta område och har lagliga rättigheter att leva ett traditionellt liv. Alla bolag måste konsultera urfolket i sina projekt. Etikrådet kommer under 2010 att fortsätta engagera sig i gruv- och utvinningsindustrin, både i det egna dialogarbetet och i initiativ tillsammans med andra investerare.

Etikrådets rapport om miljöpåverkan av gruvindustrin

För att få ökad kunskap om miljökonsekvenserna av gruvindustrin tog Etikrådet fram en rapport 2008 samt besökte en gruva i Guatemala. Etikrådet samarbetar med andra institutionella investerare, både vad gäller enskilda bolag och hela branscher.