Förebyggande initiativ

– en viktig påverkansform

Att lyfta fram såväl styrkor som svagheter i bolagens hållbarhetsstrategier har visat sig vara ett bra sätt att få dem att vidta åtgärder.
Etikrådets engagemang begränsar sig inte till att påverka bolag där problem redan existerar. En minst lika viktig del är Etikrådets förebyggande initiativ som syftar till att stärka bolags arbete med hållbarhetsfrågor för att undvika att allvarliga incidenter sker. Etikrådet har de senaste åren lagt allt mer fokus på förebyggande initiativ eftersom det har visat sig vara ett effektivt sätt att påverka bolagen till ett mer ansvarsfullt företagande.

Dialogerna handlar om att uppmana bolagen att öka sitt fokus på riskhantering kring olika miljö- och sociala frågor, förbättra interna processer alternativt förbättra transparensen kring sitt arbete. Etikrådet analyserar bolagens svagheter och styrkor utifrån befintlig bolagsinformation och bästa praxis i branschen. Ett bra exempel är Etikrådets gruvprojekt

Dialogerna förs i förtroende och det är därför inte alltid möjligt att offentligt redogöra för dem. Etikrådet värnar dock om transparens och vill i den mån det är möjligt offentliggöra delar av det proaktiva arbetet utan att offentliggöra namnen på bolagen. Här på webbplatsen kan du läsa om ett flertal av de proaktiva projekt, dialoger och initiativ som Etikrådet har arbetat/arbetar med.

Samarbete – en viktig framgångsfaktor

De frågeställningar Etikrådet arbetar med är komplexa och lösningarna är sällan självklara. För att lyckas påverka bolag till ett mer ansvarsfullt företagande måste därför många faktorer vara på plats. Att göra skillnad kräver resurser, specifik branschkunskap, kontakter, tid och engagemang. Etikrådets erfarenhet är att ett möte öga mot öga är det kommunikationssätt som ger allra bäst resultat och är därför något som prioriteras. Etikrådets resurser har stärkts genom åren, nätverket av specialister har breddats och Etikrådets ledamöters kunskap om olika branscher har fördjupats.

Viktigt är även att samarbetet med några utvalda stora internationella pensionsförvaltare har intensifierats, vilket medför att fler  dialoger kan föras och att möjligheten att påverka ökar.