Gruvindustrin

Etikrådet driver sedan 2011 ett gruvprojekt vars syfte är att få en överblick av hur bolagen i branschen  arbetar med hållbarhetsfrågor och verka för att de har policyer och rutiner på plats.Ett trettiotal bolags hållbarhetsarbete analyserades utifrån branschorganisationen International Council of Metal and Minings (ICMM) tio hållbarhetsprinciper. Baserat på publik information har bolagen poängbedömts utifrån hur väl de lever upp till respektive princip. Under hösten 2011 kontaktades alla berörda bolag per brev. Under 2012 har Etikrådet tillsammans med sina samarbetspartners i detta projekt, holländska pensionsfonden PGGM och Sjunde AP-fonden, följt upp analysen med ungefär hälften av bolagen. Detta har skett genom möten eller telefonkonferenser.

Hur arbetar gruvbolag med hållbarhet?

Det är ett brett spektrum av bolag som ingår i projektet och de driver olika typer av gruvverksamhet över hela världen. Analysen visade att det finns en stor spridning på hur gruvbolag arbetar med hållbarhetsfrågor, där en del av bolagen påvisade en god beredskap på vissa områden medan andra bolag påvisade svagheter. Det finns flera förklaringar till detta, och en är att bolag som tidigare haft problem rörande hållbarhetsfrågor tenderar att förbättra sina förebyggande system medan bolag som hittills inte har haft några större problem inte har lika utvecklade system på plats. I urvalet valde Etikrådet också att inkludera bolag vars verksamhet inte givit upphov till rapporter om brister i hållbarhetsarbetet.

Generellt har projektet mottagits väl från bolagens sida då de flesta delar Etikrådets syn att branschen står inför ett antal utmaningar. Många bolag ser också över sina processer för hållbarhetsarbete med anledning av FN:s nya principer för bolag avseende mänskliga rättigheter som har tagits fram av John Ruggie och korruptionslagen i Storbritannien, UK Bribery Act. Även det faktum att International Finance Corporation (IFC), som ger lån till gruvprojekt i utvecklings-länder, har under 2012 uppdaterat sitt ramverk vad gäller hållbarhet och vilka krav som måste vara uppfyllda för att IFC ska delta som finansiär i projekt har påverkat bolagens hållbarhetsarbete.

Exempel från bolagsdialogerna

Dialogerna har inletts med en generell diskussion kring hållbarhetsfrågor och berört miljö, mänskliga rättigheter samt affärsetik. I nio av dialogerna har Etikrådet och dess samarbets-partners specifikt lyft fram aspekter kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor och i fem fall specifikt tagit upp frågor kring ursprungsfolks rättigheter. Biodiversitet har lyfts fram specifikt i fem fall och i fem diskussioner har bolagets förebyggande arbete kring korruption varit ett huvudämne. Vid två tillfällen har diskussioner kring gruvavfall i floder och sjösystem varit ett fokusämne. I princip alla diskussioner har handlat om vad bolaget redovisar och varför de valt att redovisa/inte redovisa vissa uppgifter. Många bolag har riktlinjer och rutiner på plats men redovisar inte dessa tydligt.

Ett av bolagen hade själva under 2012 analyserat sitt hållbarhets-arbete gentemot ICMM:s principer och i diskussionen med Etikrådet konstaterades att bägge parter på det stora hela identifierat snarlika brister i bolagets förebyggande arbete. Bland annat fick Etikrådet redan före mötet ta del av en ny policy rörande mänskliga rättigheter som bolaget arbetat fram. Under mötet berättade bolaget också att man gjorde en genomgripande översyn av sitt anti-korruptions-arbete, båda områden där Etikrådets analys pekat på brister.

Efter diskussion med ett annat bolag fick Etikrådet ett skriftligt tilläggssvar där bolaget bland annat förtydligade sin policy kring ursprungsbefolkningars rättigheter och även skrev ”I tillägg till detta och utifrån er rekommendation, har vi beslutat att föreslå följande ändring till vår policy för mänskliga rättigheter till att omfatta ett åtagande med utgångspunkt erkänner och respekterar de sociala, ekonomiska, miljömässiga och kulturella intressen ursprungsfolk och deras särskilda rättigheter inom dessa intressen som beskrivna och definierade av nationella och internationella lagar”.

I samma svar skriver bolaget också, ”Efter er rekommendation och med insikten att detta var en lucka i vårt hållbarhetsarbete har vi utarbetat en policy för biologisk mångfald (ett utkast bifogas detta brev)”. Båda dessa svar sammanfaller väl med de brister som Etikrådet ursprungliga analysresultat pekade på, se Etikrådets årsrapport 2011.

Insikt hos bolagen

Efterfrågan på mineraler är fortsatt stor i ett globalt perspektiv med speciellt tillväxtmarknaderna som pådrivare. Den globala efterfrågan på guld driver på nyprospektering liksom det faktum att många historiskt stora fyndigheter av många mineraler har avtagande produktion. Detta skapar en situation där det prospekteras för gruvor över hela världen, gruvor som skapar arbetstillfällen och välbehövliga nationella kassaflöden men som också konkurrerar med lokala traditionella livsstilar och skapar oro kring förorening och tillgång på vatten och annan lokal miljöpåverkan.

Att få och lyckas behålla lokalbefolkningens förtroende är mycket viktigt. Bolagen ger i sin dialog med Etikrådet generellt intrycket av att vara medvetna om detta, men de redovisar olika metoder och förhållningssätt kring hur de hanterar situationerna, baserat på bolagets ofta lokala erfarenheter. Det är antagligen en klok strategi, då alla gruvor har unika sociala och miljömässiga utmaningar men behovet av erfarenhetsutbyte mellan bolagen är rimligen nyttigt och något som Etikrådet uppmuntrar.

Varför är detta investerarinitiativ viktigt?

  • Gruvverksamhet har stor inverkan på miljö och människor.
  • Exploatering sker ofta i länder med svag lagstiftning.
  • Bolag bör arbeta systematiskt med miljöfrågor, mänskliga rättigheter, anti-korruption, hälsa och säkerhet och det bör vara en integrerad del av verksamheten.