Transparens är viktigt för att bekämpa korruption

Arbetet mot korruption är och förblir en viktig fråga för Etikrådet att driva eftersom korruption undergräver legitimitet och hållbarhet i det ekonomiska systemet. Etikrådet för dialoger med ett stort antal bolag och i princip alla proaktiva projekt som Etikrådet jobbar med inkluderar frågor om anti-korruption.

Extrative Industries Transparency Initiative, EITI, är ett initiativ där stater, bolag och frivilligorganisationer samarbetar i syfte att skapa transparens i  råvaruutvinningsindustrin. EITI har under sina tio år spelat en viktig roll i genomlysningen av transaktioner på landsnivå, det vill säga att bolagen som utvinner naturtillgångar redovisar vad de betalar till stater i form av royalties och skatter samtidigt som staterna redovisar vad de får in i intäkter, med förhoppningen
om att siffrorna överensstämmer. Målet är att genom transparens bidra till förbättrad demokratisk styrning och att problem som korruption, fattigdom och konflikter minskar.

Den omfattande Dodd Frank-lagstiftningen, som togs fram i USA som respons på Lehman Brothers-kraschen 2008, har en paragraf kring intäktsflöden från råvaruutvinning. Den innebär att bolag ska redovisa intäktsflöden på projektbasis, det vill säga för varje enskilt gruvprojekt och inte enbart på nationell basis. De berörda bolagen hävdar att detta blir konkurrensbegränsande eftersom det
inte kommer att gälla bolag från andra länder.

Även EU ser över lagstiftning på området med anledning av Dodd-Frank-lagstiftningen och kraven på bolagens transparens kommer sannolikt att öka.

Varför är detta initiativ viktigt?

  • Korruption är vanligt förekommande i många länder och branscher.
  • Förekomsten av korruption snedvrider konkurrensen och skapar ineffektivitet i det ekonomiska systemet.
  • Bolag bör jobba aktivt för att minska risken för korruption i sin verksamhet.