Många hållbarhetsutmaningar i tobaksindustrin

Etikrådet har tillsammans med en europeisk pensionsfond inlett ett samarbete, ett särskilt tobaksprojekt, för att få en bättre bild av hur bolagen i tobaksbranschen arbetar med hållbarhetsfrågor. Alla bolag som den europeiska pensionsfonden eller någon av AP-fonderna i Etikrådet äger, ett dussintal, har analyserats och gett Etikrådet insikt om styrkor och svagheter avseende bolagens förebyggande arbete. Analysen bygger på publik information.

WHO:s konvention för tobakskontroll

Internationella konventioner som Sverige undertecknat är väsentliga instrument i Etikrådets arbete för att säkerställa att AP-fonderna tar nödvändiga hänsyn till miljöaspekter och etiska dimensioner i sin verksamhet. Världshälsoorganisationens (WHO:s) konvention för tobakskontroll, som trädde i kraft 2005 och antogs av Sverige samma år, är en av dem.

Konventionen syftar till att skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök. Detta ska göras genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponeringen för tobaksrök. Konventionen pekar alltså på att tobak är mer än bara en hälsofråga. Tobak bidrar också till dåliga arbetsförhållanden och negativa konsekvenser för miljön i tobaksproducerande länder.

Var produceras tobaken?

De största producenterna av tobak finns i Kina, USA, Indien, Brasilien och Turkiet och nu ökar även produktionen i Afrika. Många av dessa länder klassas som högriskländer vad gäller korruption, miljöförstöring samt brott mot mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.

Tobaksbolagens policyer

Den initiala analysen visade att miljö var det område som flest bolag hade riktlinjer för. I stort sett hade alla bolag riktlinjer på plats, även om vissa miljöaspekter saknades hos en del. Nästan alla bolag hade riktlinjer för ansvarsfull marknadsföring. Riktlinjer för anti-korruption och lobbying fanns också på plats hos nästan alla bolag, men i princip inget bolag hade policyer som var heltäckande.

Hållbarhetsriktlinjer gällande krav på underleverantörer var också vanligt förekommande, men även här saknade många av bolagen vissa hållbarhetsaspekter.

Tobaksbolagens uppföljnings- och åtgärdsprogram

Sämre var det vad gällde förekomsten av uppföljning- och åtgärdsprogram. Endast hälften av bolagen hade sådana på plats – och i de allra flesta fall var det många områden som var eftersatta. Att det är implementeringen av riktlinjerna som är svagast är inget unikt för tobaksbranschen, men icke desto mindre viktigt.

Viktiga frågor för branschen

Med analysen som utgångspunkt skrev den europeiska pensionsfonden och Etikrådet brev till samtliga bolag. Breven följdes därefter upp med telefonmöten.

Förekomsten av barnarbete är en utmaning för i princip alla tobaksbolag. Därför diskuterades frågan om hur bolagen arbetade för att få bort barnarbete från tobaksplantager med samtliga bolag. Många bolag hänvisade till sitt deltagande i det branschinitiativ, Eliminating Child Labour in Tobacco-growing Foundation (ECLT),  som finns på området. Läs mer >>www.eclt.org.  Positivt var att flera av bolagen utöver detta, driver ett eget arbete för att minska förekomsten av barnarbete i det egna leverantörsledet.

Ett annat område som diskuterades med bolagen var hur de arbetar med att implementera hållbarhetsriktlinjerna och följer upp det arbete som görs. Positivt var att många av bolagen visade sig ha tagit itu med frågan och att flera också nu har anlitat externa parter för att göra uppföljningen. Det ökar förutsättningen för att inte bara bolaget utan även externa intressenter ska få en tydlig bild av situationen för det enskilda bolaget.

Etikrådet kan konstatera att det fortfarande är stor skillnad i hur långt bolagen kommit i sitt arbete och att endast ett fåtal är väl rustade för att hantera de hållbarhetsutmaningar de står inför. Etikrådet kommer därför att fortsätta följa upp tobaksbolagens arbete på hållbarhetsområdet och föra diskussioner med dem om hur de kan förbättra sitt arbete.

Varför är detta investerarinitiativ viktigt?

  • Odling av tobak sker i stor utsträckning i högriskländer vad gäller korruption, miljöförstöring samt brott mot mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter.
  • Bolag bör jobba aktivt och ha policyer och fungerande styrsystem på plats för att minimera ovanstående risker.