ICMM -gruvindustrins hållbarhetsprinciper

Branschorganisationen International Council of Metal and Minings (ICMM) tio hållbarhetsprinciper

P1 Införa och upprätthålla etiska affärsmetoder och ett ordentligt system för företagsstyrning.

P2 Integrera överväganden kring hållbar utveckling i bolagets beslutsprocesser.

 P3 Upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter och respektera kulturer, seder och värderingar i kontakter med anställda och andra som berörs av bolagets verksamhet.

P4 Implementera strategier för riskhantering grundat på fakta och sund vetenskap.

P5 Söka ständiga förbättringar kring hälsa och säkerhet.

P6 Söka ständiga förbättringar för miljöprestanda.

P7 Bidra till bevarandet av biologisk mångfald och ha ett inkluderande förhållningssätt vid planering av landanvändning.

P8 Underlätta och uppmuntra ansvarsfull produktdesign, användning, återanvändning, återvinning och deponi av produkter.

P9 Bidra till en social och ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling på de orter där företaget verkar.

P10 Genomföra effektiva och transparenta dialoger, kommunicera med bolagets intressenter och ha verifierad oberoende rapportering.

Fritt översatt till svenska av Etikrådet.