Antipersonella minor och klusterbomber

Ottawa-konventionen eller fördraget om förbud av antipersonella minor ratificerades av Sverige 1998.

Konventionen mot klustervapen undertecknades av Sverige i december 2008. Båda konventionerna säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, handla med och använda personminor respektive klusterbomber. De är också skyldiga att förstöra sina lager med personminor inom en tidsram av fyra år från det man undertecknat fördraget. För klustervapen är tidsramen åtta år från det att man undertecknat fördraget. Etikrådet bevakar kontinuerligt detta område och ett mindre antal bolag kan i nuläget kopplas till kränkning av någon av de två konventionerna.

Etikrådet har under tidigare år rekommenderat de fyra AP-fonderna att avyttra sina innehav i bolag som tillverkar antipersonella minor eller klusterbomber, och ingen av fonderna har i nuläget innehav i några sådana bolag.