Position israelisk-palestinska konflikten

Etikrådet för dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner vilka Sverige som stat ställt sig bakom. Syftet med Etikrådets dialoger är dels att bolaget ska åtgärda problemen, dels att bolaget ska anta förebyggande policyer och processer för att förhindra framtida kränkningar av dessa konventioner.

Etikrådets använder direkt dialog med bolag som sitt främsta verktyg för att få tillstånd en förändring enligt ovan. Samarbete med andra investerare, att lägga aktieägarförslag på bolagsstämmor för att sätta mer tryck bakom dialogerna, är exempel på andra verktyg som också används. Om en dialog inte leder till önskad förändring kan Etikrådet som en sista utväg rekommendera AP-fonderna att utesluta bolaget.

Utgångspunkten för Etikrådets analys rörande den israelisk-palestinska konflikten är Europeiska Unionens och Sveriges tydliga ställningstagande i frågan.

”Europeiska unionen och Sverige anser att gränsförhandlingarna måste ta sin utgångspunkt i 1967 års gränser, så som de såg ut före sexdagarskriget (den så kallade Gröna linjen). Eventuella ändringar av dessa gränser måste överenskommas i direkta förhandlingar mellan parterna. Båda parter måste avstå från åtgärder som etablerar ”nya fakta på marken” och därmed riskerar att föregripa gränsförhandlingarna. EU och Sverige anser att de israeliska bosättningarna på Västbanken, inklusive i östra Jerusalem, strider mot folkrätten, utgör ett hinder för fred och hotar att omöjliggöra en tvåstatslösning. Israel uppmanas att upphöra med all bosättningsaktivitet, inklusive i östra Jerusalem, samt nedmontera alla så kallade utposter som har tillkommit sedan mars 2001.”[1]

Etikrådet har i sin analys fokuserat på bolag som aktivt och medvetet, genom att erbjuda skräddarsydda produkter och tjänster, bidrar till att permanenta bosättningar eller till att upprätthålla separationsbarriären på ockuperat område. Etikrådet har sedan 2010 tagit upp dialoger med ett mindre antal företag kopplade till problemställningen, vilka löpande redovisats i Etikrådets årsrapporter.

[1] http://www.regeringen.se/sb/d/2688/a/19640