Kärnvapen

Fördraget om icke-spridning av kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT) är ett fördrag från 1970 som syftar till att hindra spridningen av teknik och kunskap för att framställa kärnvapen och som i enlighet med Artikel XI:3 i Fördraget tillåter de stater som före den 1 januari 1967 innehade kärnvapen – Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA – att vidmakthålla dem inom de villkor som Fördraget fastställer.

Fördraget behandlar förutom ickespridning också nedrustning och fredligt användande av kärnkraft. Artikel VI i Fördraget behandlar nedrustning, och i den åtar sig alla stater som undertecknat Fördraget att genomföra förhandlingar i syfte att uppnå effektiva åtgärder för att upphöra med kapprustningen med kärnvapen, kärnvapennedrustning och ett avtal om allmän och total nedrustning under strikt och effektiv internationell kontroll.

Fördraget är undertecknat av 190 stater , inklusive Sverige. Undertecknarna accepterar sålunda att de fem länderna underhåller och kontinuerligt uppgraderar sina system kring kärnvapen, för att säkerställa deras funktion.

Etikrådet kan konstatera att ett mindre antal bolag, i vilka AP fonderna har investerat, på olika sätt är involverade i underhåll och uppdatering av några av dessa fem länders kärnvapensystem. I och med att Sverige har undertecknat och ratificerat Fördraget om icke-spridning, bedömer Etikrådet den typ av verksamhet som bolagen bedriver vara inom ramen för vad Fördraget tillåter.

Etikrådet följer aktivt utvecklingen kring och såväl den inhemska som den internationella diskussionen om Icke-spridningsfördraget.