Skatt

Bolagens skatteplanering är en fråga som engagerar både Etikrådet och AP-fonderna. Riskerna som kan kopplas till så kallad aggressiv skatteplanering gör området till en kärnfråga för investerare.

Skatteplanering och bolagens skattebetalningar har diskuterats en hel del de senaste åren. Media har uppmärksammat många fall, där bolag visserligen följer skattelagstiftningens bokstav men kanske inte dess anda, så kallad aggressiv skatteplanering. Regelverken har ändrats och diskussioner om ytterligare skärpningar pågår. Exempelvis har OECD:s riktlinjer för stora företag slagit fast att det är styrelsernas ansvar att se till att ”de risker som är förknippade med beskattning, det vill säga den ekonomiska risken och risken att inte följa reglerna och förlora i anseende, är fullständigt identifierade och utvärderade.”

Politiker skapar regelverket

Hur hög skattenivån ska vara, på vilket sätt skatterna ska tas ut och hur skatterna ska fördelas mellan olika skattesubjekt är politiska frågor, som inte ska beslutas av finansmarknadernas aktörer. Hur skattebetalningarna ska fördelas mellan olika länder är frågor för ländernas parlament respektive skattemyndigheter. Investerare, bolag och individer ska följa skattelagstiftningen och tillämpningen. De har därmed rätt att minska skattebetalningarna genom att verka inom lagarnas gränser, skatteplanering.

Aggressiv skatteplanering

När bolag använder aggressiv skatteplanering ökar riskerna för att bolagets och ägarnas trovärdighet påverkas negativt. Aggressiv skatteplanering medför också en ökad finansiell risk, vilket kan påverka värdet av bolaget negativt. Detta är huvudskälen till att Etikrådet och AP-fonderna engagerar sig i skattefrågan. Ytterligare risker med aggressiv skatteplanering är bland annat att:

  • Den medför att skattelagstiftningen skärps så att bolagets framtida vinster efter skatt minskar kraftigt.
  • Bolagets anseende hos kunder och andra intressenter påverkas negativt när skattebeteendet uppmärksammas.
  • Risken för att skatteutredningar och skatterevisioner påverkar bolagets skattekostnader skapar en finansiell osäkerhet.
  • Det finns även risk för att relationerna till lokala eller nationella myndigheter försämras, vilket i sin tur kan medföra förseningar eller förlust av tillstånd att bedriva verksamhet.

Att minska skattebetalningarna genom transaktioner eller andra åtgärder som ligger utanför lagens gränser, skatteflykt eller skattefusk, är inte tillåtet.

Styrelsens ansvar

AP-fonderna förutsätter att alla bolag följer tillämpliga lagar och regler, såväl på skatteområdet som på andra områden. Ansvaret för detta ligger ytterst på bolagets styrelse. Att kontrollera att så sker är inte en fråga för ägarna eller investerarna utan för nationella skattemyndigheter, bolagets revisorer och rättsvårdande myndigheter.

Ökad transparens

Etikrådet och AP-fondernas uppfattning är att ökad öppenhet och frivillig redovisning bidrar till att minska riskerna. Ökad öppenhet underlättar också för investerare att analysera och bedöma bolagens skatterisker. Bolagens styrelse bör besluta om en skattepolicy som bland annat inkluderar de principer som styr hanteringen av skatter.