AP-fondernas etikråds ställningstagande kring narkotiska preparat

FN:s konventioner om narkotika utgör ett globalt ramverk som Sverige stöder
Internationellt reglerar ett antal FN konventioner narkotiska preparat och skapar ett gemensamt ramverk åt medlemsländernas lagstiftning. Lagstiftningen mellan länder kan, trots detta, skilja sig mycket åt. Sverige har skrivit under FN:s konventioner om narkotika. Konventionerna begränsar användningen av narkotika till enbart medicinska och vetenskapliga ändamål. Det innebär att forskning med narkotikaklassade preparat kan tillåtas och att läkare får skriva ut vissa narkotikaklassade preparat. I de länder som har skrivit under FN:s konventioner om narkotika får ingen fritt köpa och sälja narkotikaklassade preparat eller använda dem fritt som njutningsmedel eller för religiöst bruk.

Cannabis

FN:s konventioner om narkotika klassar idag cannabis som ett av de narkotiska preparat som kräver den starkaste kontrollen. Det innebär att länder som följer FN:s konventioner bör hantera cannabis som en farlig substans. Världshälsoorganisationen (WHO) ansvarar för att klassificera vilka narkotiska preparat som omfattas av konventionerna. WHO sammankallar regelbundet en vetenskaplig kommitté som ansvarar och föreslår förändringar i klassificeringen av narkotiska preparat när det föranleds av vetenskapliga belägg.

Medicinskt bruk

FN:s konventioner om narkotika syftar till att tillgängliggöra de narkotiska preparat som sjukvården behöver, samtidigt som konventionerna förhindrar icke medicinsk användning. Konventionerna reglerar preparat som är beroendeframkallande och därmed riskerar bidra till missbruk eller beroende och skador på hälsan. Dessa kan i vissa fall ändå användas som del i behandling och förskrivas av läkare. Exempel på sådana preparat är morfin för smärtlindring och amfetamin för behandling av ADHD. FN:s narkotikakontrollorgan, International Narcotics Control Board (INCB), övervakar att mediciner kan bli tillgängliga över hela världen när de bedöms ha effekt för vård och behandling. INCB godkänner cannabis för medicinskt bruk. Svenska Läkemedelsverket har godkänt läkemedel som innehåller en vidareutveckling av cannabisväxtdelar. Läkemedelsverket tillåter patienter, efter avklarad licensansökning, att använda cannabis som läkemedel och då enligt bestämmelserna med narkotikalagstiftningen.

Etikrådets rekommendation

Etikrådet anser att globala och svenska regelverk kring läkemedel som innehåller cannabis eller cannabisextrakt är grund för en acceptans av läkemedelsbolag som utvecklar den typen av produkter. Både globala och svenska regelverk i den här frågan utgår från konventioner som Sverige har ratificerat.

Rekommenderad exkludering av narkotikaklassade preparat för njutning och/eller religiöst bruk

Etikrådet anser att bolag kränker FN:s konventioner om narkotika om de:

  • tillverkar renodlade narkotikaklassade preparat som njutningsmedel och/eller för religiöst bruk
  • tillverkar produkter där narkotikaklassade preparat ingår, till exempel olika drycker eller sötsaker som innehåller cannabis i olika former.

Etikrådet rekommenderar därför AP-fonderna att exkludera bolag som tillverkar sådana produkter.