Tobak

Det är lagligt att tillverka, sälja och nyttja tobak i Sverige. Detta regleras i lag genom Tobakslagen från 1993 och senare uppdateringar. Sverige undertecknade den 17 juni 2003 Världshälsoorganisationens (WHOs) konvention för tobakskontroll. Konventionen är undertecknad av 172 stater (i april 2011).

Konventionen syftar till att ”skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponeringen för tobaksrök.”

AP-fondernas innehav granskas kontinuerligt för eventuella kopplingar till en kränkning av WHOs konvention för tobakskontroll.