Position Västsahara

Etikrådet för dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner vilka Sverige som stat ställt sig bakom. Syftet med Etikrådets dialoger är dels att bolaget ska åtgärda problemen, dels att bolaget ska anta förebyggande policyer och processer för att förhindra framtida kränkningar av dessa konventioner.

Etikrådets använder direkt dialog med bolag som sitt främsta verktyg för att få tillstånd en förändring enligt ovan. Samarbete med andra investerare, att lägga aktieägarförslag på bolagsstämmor för att sätta mer tryck bakom dialogerna, mediala utspel är exempel på andra verktyg som också används. Om en dialog inte leder till önskad förändring kan Etikrådet som en sista utväg rekommendera AP-fonderna att utesluta bolaget.

FNs dåvarande undergeneralsekreterare för rättsliga frågor, Hans Corell, slog 2002 fast att utvinning av mineraltillgångar från Västsahara strider mot folkrätten, som FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter samt FN-konventionen för ekonomiska, social och kulturella rättigheter. Hans Corells utlåtande slutade; ”… om ytterligare prospektering och utvinning genomförs utan att den västsahariska folkets intressen och önskemål beaktas, så skulle de vara i strid med folkrättens principer för verksamhet som avser mineraltillgångar i icke-självstyrande territorier.”[1]

Etikrådet har i sin analys fokuserat på bolag som på olika sätt kan kopplas till utvinning av mineraltillgångar från Västsahara. Målet för Etikrådets dialoger är att få bolag att upphöra med utvinningen eller köp av mineraltillgångar från Västsahara, alternativt påvisa att utvinningen eller köp av mineraltillgångar genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål, i linje med FN:s utlåtande från 2002 angående situationen i Västsahara.

[1] UN S 2002 161 Letter dated 29 January 2002 from the Under-Secretary-General for Legal Affairs, the Legal Counsel, addressed to the President of the Security Council