Reaktiva dialoger

Etikrådets reaktiva arbetsprocess bygger på att AP-fonderna, två gånger om året, låter genomlysa sina aktieportföljer med avseende på kränkningar av internationella konventioner. Däremellan sker löpande uppföljning av rapporterade bolagsincidenter.

Etikrådet för en dialog med de bolag där det finns en misstänkt eller bekräftad kränkning. Syftet med dialogen är dels att bolaget ska upphöra med kränkningen, dels att införa förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Dialog förs dels direkt av Etikrådet, dels av Etikrådets tjänsteleverantörer.

Dialog i högst fyra år

I de bolag som Etikrådet väljer att föra en direkt dialog med bedöms problemen vara påtagliga, väl dokumenterade och att Etikrådets engagemang ska kunna göra skillnad. Så länge dialogen går framåt och Etikrådet anser att det finns möjlighet att påverka bolaget i positiv riktning, lägger Etikrådet tid och resurser på dialogen. En dialog avslutas vanligtvis när målet för dialogen har uppnåtts. Från och med 2014 inför Etikrådet en tidsgräns på fyra år, för bolagsdialoger som gäller konventionskränkningar. Om Etikrådets mål med bolagsdialogen inte uppnåtts inom fyra år, kommer Etikrådet att rekommendera AP-fonderna att avyttra bolaget.

Att sälja aktier löser sällan problemen

Etikrådet ser avyttring som en absolut sista utväg, och den sker med vissheten om att problemet med stor sannolikhet inte kommer att försvinna på grund av att AP-fonderna säljer bolagsaktierna. Missförhållandena riskerar dessvärre istället att fortgå utan påtryckningar från aktiva ägare som kräver förbättringar av bolaget.

Etikrådets reaktiva dialoger 2019

Etikrådet registrerade 547 händelser i 427 bolag under 2019.

Land för händelse

Sektor

Typ av händelse