Statistik

Etikrådet för årligen förebyggande och reaktiva ägardialoger om bland annat mänskliga rättigheter, miljö och korruption med cirka 200 globalt verksamma bolag i olika branscher.

Klassificering av status på bolagsdialoger förda direkt av Etikrådet

Förebyggande dialog som Etikrådet fört med ett bolag under året eller en dialog kring en inträffad incident som bolaget under året klargjort och/eller adresserat på ett adekvat sätt

Dialog som Etikrådet fört under året med anledning av att en incident har inträffat eller där bolaget ingår i ett förebyggande projekt och där Etikrådet anser att bolaget har åtgärder kvar att vidta. Dialogen med detta bolag kommer därför att fortsätta.

Dialog med ett bolag där kränkning av en konvention är verifierad. Denna bolagsdialog är tidsbegränsad och bör maximalt pågå i fyra år. Om dialogen inte lett till förbättringar efter denna tid rekommenderar Etikrådet respektive AP-fond att avyttra bolaget.

Bolag som Etikrådet har rekommenderat AP-fonderna att avyttra. Etikrådet undersöker årligen om den kränkning av internationella konventioner som var orsaken till avyttringen kvarstår. Totalt har Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att avyttra 19 bolag sedan 2007. Samtliga rekommendationer har följts av fonderna.

För detaljer för hållbarhetsområden, branscher och regioner se statistik för respektive år.