AP-fondernas värdegrund för hållbarhet och ägarstyrning

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas uppdrag är att skapa långsiktigt hög avkastning till låg risk och därigenom bidra till trygga pensioner för nuvarande och blivande svenska pensionärer. AP-fondernas uppfattning är att långsiktigt hög avkastning till låg risk kan uppnås om hänsyn till hållbarhet är inkluderat i verksamheten, såväl i den egna organisationen som i investeringsprocessen.

Som en del av det svenska pensionssystemet bygger Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fondernas värdegrund på den svenska statens värdegrund där demokrati och en hållbar utveckling är centrala delar i enlighet med skrivningarna i regeringsformen. AP-fondernas värdegrund bygger också på de internationella konventioner som Sverige undertecknat. I de fall Sverige ställer sig bakom en ny konvention eller modifiering av befintlig konvention, men där denna ännu inte formellt ratificerats kommer AP-fonderna att agera som om ratificering redan skett. AP-fonderna kommer regelbundet att följa hur ratificeringsprocessen av den nya eller modifierade konventionen fortskrider. Om Sverige inte ratificerat konventionen inom en treårsperiod från det att Sverige ställt sig bakom densamma, kan AP-fonderna komma att se över utgångspunkten för sina riktlinjer i de frågor den nya eller modifierade konventionen berör.

AP-fonderna anser att de bolag som AP-fonderna investerar i själva har ett ansvar att inte medverka till att internationella konventioner överträds, oavsett om dessa är riktade till stater, till enskilda eller till bolag och organisationer. Ansvaret gäller även om de länder där bolagen verkar inte har undertecknat konventionerna eller har en svagare lagstiftning.

AP-fondernas arbete med hållbarhet och ägarstyrning bedrivs i syfte att skapa och skydda värden för nuvarande och blivande svenska pensionärer. AP-fonderna gör skillnad genom att proaktivt verka för en hållbar utveckling, agera och ställa krav på transparens och positiva förändringar. Detta bidrar till AP-fondernas möjligheter att uppfylla sitt uppdrag.

AP-fondernas ramverk för hållbarhet

AP-fondernas arbete med hållbarhet baseras på uppdraget från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk och på ett internationellt vedertaget ramverk.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har samtliga fått i uppdrag av Sveriges Riksdag – att förvalta kapital i inkomstpensionssystemet så att långsiktigt hög avkastning uppnås till en låg risknivå. AP-fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. AP-fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål.

I AP-fondernas ramverk är en hållbar utveckling central. Ramverket utgörs av:

  • den svenska regeringsformen, som bygger på demokrati, grundläggande fri- och rättigheter, alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
  • FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, som rör bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.
  • internationella riktlinjer Sverige stödjer (t ex FN:s Global Compact, ILO och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag) samt
  • Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.

AP-fonderna förväntar sig att bolag verkar i enlighet med lagar, konventioner och internationella riktlinjer oavsett i vilket land bolaget verkar. Det ansvaret gäller även om landet inte har undertecknat en konvention eller har en svagare lagstiftning.

Ett internationellt och vedertaget ramverk är väsentligt för AP-fondernas hållbarhetsarbete och möjligheter att föra en framgångsrik dialog med bolag oavsett nationell hemvist. Detta gäller även för möjligheterna till samarbete med andra investerare och aktörer, vilket bedöms vara väsentligt för AP-fondernas möjligheter att göra positiv skillnad.

AP-fondernas Etikråds arbete utifrån den gemensamma värdegrunden

AP-fondernas Etikråds arbete utgår från en gemensam värdegrund för hållbarhet och använder ägardialoger som främsta verktyg i hållbarhetsarbetet. Etikrådets arbete är att agera och ställa krav på positiva förändringar inom hållbarhet hos utländska bolag, enskilda eller som bransch. AP-fonderna är små ägare i utländska bolag, och Etikrådet fokuserar därför sitt arbete på de dialoger och projekt som bedöms göra mest positiv skillnad. Målsättning är att bolagen ska arbeta systematiskt, strukturerat och transparent med hållbarhet.

Etikrådet engagerar sig i branscher och utländska bolag där:

  • allvarliga och systematiska problem i branschen identifierats
  • kränkningar av internationella konventioner identifierats, bedömts påtagliga samt väl dokumenterade.
  • omständigheterna kring ett bolag är av så allvarlig och systematisk art att en dialog är befogad.

Målet för AP-fondernas Etikråd är att bidra till att bolag arbetar systematiskt och strukturerat med hållbarhet. Det innebär att bolag, utifrån den verksamhet de bedriver, ska hantera relevanta hållbarhetsaspekter genom att ha ändamålsenliga riktlinjer och rutiner samt styr- och uppföljningssystem. Det möjliggör att bolag kan säkerställa att verksamheten bedrivs ansvarsfullt oavsett var i världen bolaget är verksamt. Bolag ska vara transparenta i sin informationsgivning och kommunicera hur de förhåller sig till de hållbarhetsaspekter som är relevanta för verksamheten och arbeta för ett sunt samspel med samhället generellt.

Antalet områden som Etikrådet kan engagera sig i är stort och ständigt växande. Hållbarhetsarbete handlar både om att påverka till förbättringar vad gäller branschövergripande problem eller att följa upp allvarliga incidenter i enskilda bolag. Att engagera sig på alla områden och i alla bolag är varken möjligt eller effektivt och därför måste prioriteringar göras. Värdegrunden ger vägledning när avvägningar och prioriteringar behöver göras mellan vilka bolagsdialoger och/eller förebyggande projekt AP-fondernas Etikråd ska arbeta med.