Hur arbetar Etikrådet?

  • november 25, 2014

Etikrådets arbete utifrån denna värdegrund består av två delar

  • Dels ett reaktivt arbete som består i att identifiera bolag som kan kopplas till konventionsbrott. Genom bland annat dialog arbetar Etikrådet för att påverka bolagen att ta itu med kränkningar samt implementera förebyggande system och åtgärder för att förhindra framtida konventionsbrott.
  • Dels ett proaktivt arbete där Etikrådet genom olika bransch- och investerarinitiativ arbetar för att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågeställningar inom etik- och miljöområdet.

Etikrådets reaktiva arbetsprocess bygger på att AP-fonderna, två gånger om året, låter genomlysa sina aktieportföljer med avseende på kränkningar av internationella konventioner. Däremellan sker löpande uppföljning av rapporterade bolagsincidenter. Etikrådet för en dialog med de bolag där det finns en misstänkt eller bekräftad kränkning. Syftet med dialogen är dels att bolaget ska upphöra med kränkningen, dels att införa förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Dialog förs dels direkt av Etikrådet, dels av Etikrådets tjänsteleverantörer.