Etikrådets ledamöter och generalsekreterare

 

Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond, med rätt till ytterligare en suppleant. Ordförandeskapet alterneras mellan fonderna med byte vid varje årsskifte. Etikrådets ordförande och kontaktperson under 2020 är Christina Olivecrona, Andra AP-fonden.

Etikrådet har en heltidsanställd generalsekreterare. Generalsekreterarens viktigaste uppgifter är att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer samt vara delaktig i utvecklingen av Etikrådets strategier.