Etikrådets ledamöter och generalsekreterare

 

Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond, med rätt till ytterligare en suppleant. Ordförandeskapet alterneras mellan fonderna med byte vid varje årsskifte. Etikrådets ordförande och kontaktperson under 2017 är Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden.

Etikrådet har en heltidsanställd generalsekreterare. Generalsekreterarens viktigaste uppgifter är att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer samt vara delaktig i utvecklingen av Etikrådets strategier.

John Howchin

John Howchin

Etikrådets Generalsekreterare info@etikradetapfonderna.se

Pia Axelsson

Pia Axelsson

Ordförande, AP-fondernas etikråd, 2018 Fjärde AP-fonden