Etikrådet har sedan flera år deltagit i ett projekt som syftar till att förhindra barnarbete bland kakaobönder. Dialoger med ett antal kakaoinköpare har förts men också med andra företrädare för branschen. Kakaoindustrin har under många år kritiserats för sin koppling till barnarbete i leveranskedjan, framförallt för sina inköp från Västafrika, där 70 procent av världens kakaobönor produceras.

Komplex fråga

Kakaobönorna odlas i liten skala av miljontals bönder och passerar sedan genom en komplex leveranskedja. Hundratusentals barn beräknas arbeta på kakaoplantager, en del av dem med riskfyllda uppgifter. Det kan röra sig om att bära tungt eller risken för att exponeras för bekämpningsmedel. Arbete på plantager förhindrar också barn från att gå i skolan. I slutet av 2014 hade World Cocoa Foundation en konferens i Köpenhamn, där representanter från chokladoch kakaoindustrin, återförsäljare, kakaoproducerande länders regeringar, ideella organisationer, den akademiska världen och forskningsinstitut från drygt 20 länder deltog. De delade med sig av sina kunskaper om den senaste utvecklingen av hållbarhet inom kakaosektorn samt vilka förbättringar som skett av böndernas försörjning. Konferensen i Köpenhamn avslutades med ett rundabordssamtal mellan deltagare från kakaobranschen och investerare, i vilket Etikrådet deltog. Där diskuterades olika lösningar på barnarbete och hur frågan ska fortsatt behandlas. Barnarbete är inte en isolerad fråga för kakaobranschen utan förekommer i många fattiga bondesamhällen, där barnens arbetskraft ofta anses nödvändig för att familjerna ska klara sin försörjning. Bristen på ekonomiska möjligheter i dessa samhällen har också resulterat i att ungdomar väljer att flytta in till städerna. En utmaning för kakaoindustrin är därför inte bara att bekämpa barnarbete, utan också att göra kakaoodling attraktivt för nästa generation så att ungdomar stannar kvar i dessa samhällen. Det är viktigt för att branschen ska undvika brist på arbetskraft och råvaror. Idag är den genomsnittliga åldern för kakaoodlare i Västafrika en bra bit över 50 år.

Brev och möten med kakaobolagen

Under 2015 har Etikrådet, tillsammans med flera andra investerare, skrivit brev till ett flertal av världens största kakaobolag. Dessa brev har sedan följts upp med telefonmöten med bolagen. Syftet med aktiviteterna har varit att få bolag att rapportera resultat av de projekt bolagen bedriver bland kakaobönder i Västafrika. De ska bland annat kunna visa att deras program för kakaoodlare och andra initiativ är effektiva. Det gäller till exempel att öka intäkterna för kakaoodlare, förbättra tillgången till skola för barn och att förbättra systemen för att upptäcka barnarbete.

Branschen samarbetar

Cocoa Action är ett initiativ som startades under 2014 och koordineras av World Cocoa Foundation. Syftet med Cocoa Action är att samordna och anpassa hållbarhetsarbetet i världens största kakao- och chokladbolag, bland annat genom ökat samarbete mellan branschen och regeringar i länder där kakao odlas. Cocoa Action fokuserar i nuläget på Ghana och Elfenbenskusten, som tillsammans står för cirka 55 procent av världens nuvarande kakaoproduktion. Initiativet kommer senare att utvidgas till andra kakaoproducerande länder. Många kakaobolag är engagerade i Cocoa Action, bland dem finns: Barry Callebaut, Cargill, The Hershey Company, Mondelèz International, Nestlé och Olam. Även om mycket återstår att göra, diskuteras lösningar på hur bolag som är med i Cocoa Action ska komma tillrätta med problemen i branschen och få till stånd konkreta åtgärder på plats i Västafrika. Detta gör att Etikrådet ser försiktigt positivt på utvecklingen framöver. I Etikrådets fortsatta engagemang i kakaobranschen kommer utvecklingen och de åtgärder som nu diskuterats att följas upp