Varför för ni inte dialog med fler bolag?

  • november 25, 2014

Dialogerna är tids- och resurskrävande och vi är måna om att få till stånd en förändring i bolagen. Under 2013 förde Etikrådet förebyggande och reaktiva dialoger med 133 bolag. Etikrådets tjänsteleverantör har också för AP-fonderna och andra kunders räkning fört dialog med ytterligare drygt 100 bolag.