Affärsetik

Varför fokusera på antikorruption och ansvarfullt företagande? Svaret är enkelt förekomsten av korruption har stora negativa effekter på samhället. Korruption underminerar demokratin och rättssamhället, leder till kränkningar av mänskliga rättigheter, drabbar framförallt fattiga människor samt möjliggör organiserad brottslighet och terrorism.

Varför fokusera på antikorruption och ansvarfullt företagande? Svaret är enkelt förekomsten av korruption har stora negativa effekter på samhället. Korruption underminerar demokratin och rättssamhället, leder till kränkningar av mänskliga rättigheter, drabbar framförallt fattiga människor samt möjliggör organiserad brottslighet och terrorism.

Korruption snedvrider också marknader och sätter konkurrensen mellan bolag ur spel vilket bland annat orsakar låg ekonomisk tillväxt. Att bekämpa korruption är därför en betydelsefull hållbarhetsfråga och avgörande för att nå alla FN:s Globala hållbarhetsmål, därför kan bekämpandet av korruption ses som ett grundläggande mål. Korruption är inkluderat i mål 16” Fredliga och inkluderande samhällen där delmål 16.5 är att ”väsentligt minska alla former av korruption och mutor”. Transparens är ett viktigt verktyg för att bekämpa korruption. Delmål 16.6 är bygg upp effektiva, tillförlitliga och transparenta institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.


Etikrådets arbete
Antikorruption är i fokus i många av Etikrådets dialoger. Etikrådet har de senaste året fokuserat på penningtvätt och har genom att anordna seminarium underlättat diskussionen om denna fråga mellan olika intressenter.

Etikrådet har sedan 2007 stött Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) som arbetar med att bekämpa korruption genom att skapa transparens kring betalströmmar mellan regeringar och bolag inom utvinningsindustri