Generalsekreteraren har ordet

Under de senaste dryga tio åren har mycket hänt inom hållbarhetsområdet, både i bolagen och vad gäller Etikrådets arbete. Under den här tiden har också de institutionella ägarna förstått sitt ansvar och Etikrådet var tidigt ute.

Alla bolag behöver ansvarstagande ägare

Under de senaste dryga tio åren har mycket hänt inom hållbarhetsområdet, både i bolagen och vad gäller Etikrådets arbete. Under den här tiden har också de institutionella ägarna förstått sitt ansvar och Etikrådet var tidigt ute.

Redan när Etikrådet startade 2007 hade vi dialog som verktyg för att hantera problematiska beteenden i bolag och för att skapa förändring. Vi bestämde också tidigt
att vi skulle vara så transparenta som möjligt med de dialoger som förs, vilket också är något som vi tagit ytterligare steg mot i årets rapport vilket vi tydligare beskriver resultatet av dialogerna.

Samarbete – en stryka

2007 genomfördes den första normbaserade granskningen av AP-fondernas portföljer med syfte att hitta bolag vars agerande på olika områden kunde kopplas till kränkningar av konventioner som Sverige undertecknat. En ”radar” var på plats och en process var påbörjad.

Etikrådets arbete var initialt mest
reaktivt. Dialogerna handlade mycket om att bolagen skulle ha policyer och processer för att hantera sina hållbarhetsutmaningar. Idag arbetar vi främst förebyggande. Flertalet bolag har nu policyer, processer och ledningssystem för till exempel mänskliga rättigheter, korruption och olika miljöproblem på plats. Hållbarhet finns på bolagsledningars och styrelsers agenda.


Vårt arbete blir nu främst inriktat på att bolagen genomför arbetet i praktiken och identifierar lösningar på hållbarhetsproblem samt att de följer upp åtgärder och utveckling samt transparent rapporterar kring sitt arbete. Det är en styrka att AP-fonderna arbetar tillsammans och för dialog med bolag genom Etikrådet. Det blir
en kollektiv hävstång som är bra för både oss och bolagen. Genom åren har Etikrådet även påverkat andra investerare att också arbeta kollektivt.

Alla bolag behöver långsiktiga och ansvarstagande ägare

De flesta bolag måste någon gång hantera utmaningar inom olika hållbarhetsområden som klimat och miljö, sociala frågor rörande mänskliga rättigheter eller korruption.
Bolagen har olika hållbarhetsutmaningar och med långsiktiga och ansvarstagande ägare kan de successivt arbeta för att minska eventuell negativ påverkan på människor, miljö och samhället i stort.


Om ansvarstagande ägare som AP-fonderna och andra publika institutioner säljer sina innehav i bolag med hållbarhetsutmaningar betyder det ju inte att problemen i bolagen försvinner. Kvar blir istället ägare med ett begränsat intresse av att driva igenom de förändringar som behövs. AP-fondernas utgångspunkt är istället att vara kvar som ägare och ta ansvar, men om inga förändringar sker har vi, som en sista utväg möjlighet att sälja av innehavet.

Enkla problem löses snabbt – de svåra tar längre tid

Efter 12 år som generalsekreterare för Etikrådet är min viktigaste lärdom att påverkansarbete tar tid, kräver tålamod, kunskap och stort engagemang. Det kräver också ansvarsfulla ägare som förstår detta och som enträget arbetar för att förändra och påverka till positiv utveckling – det är det som är att ta ansvar!


Min uppfattning är att det ibland ställs orimligt höga krav på bolag och på oss investerare om vad vi ska kunna åstadkomma inom till exempel klimatområdet. Visst kan vi göra mycket men marknaden klarar inte detta ensam, det måste också ske förändringar med olika politiska styrmedel för att till exempel nå Parisavtalet.

Stolt över Etikrådet

I Etikrådet har jag haft förmånen att arbeta med långsiktiga och ansvarstagande ägare som vill axla ägaransvaret i bolag med hållbarhetsutmaningar. Det har varit en fantastisk resa och jag är stolt över Etikrådets och AP-fondernas bidrag till ett mer hållbart samhälle. Det är också min förhoppning att arbetet bidragit till AP-fondernas goda avkastning över åren.


Jag vill tacka alla mina kollegor genom åren och önskar AP-fonderna lycka till med Etikrådet. Ta väl hand om det och fortsätt det långsiktiga, engagerade arbete som leder till fortsatt fina resultat!

John Howchin, Generalsekreterare
AP-fondernas etikråd 2010- 2021