Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter är universella, ömsesidigt samverkande och odelbara. Det innebär att de är delar av en helhet, att ingen rättighet är viktigare än någon annan, samt att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Mänskliga rättigheter är universella, ömsesidigt samverkande och odelbara. Det innebär att de är delar av en helhet, att ingen rättighet är viktigare än någon annan, samt att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

De mänskliga rättigheterna är en del av folkrätten och är nedskrivna i olika typer av internationella överenskommelser som konventioner. Regeringar bär därför det yttersta ansvaret för att de mänskliga rättigheterna skyddas i sina respektive länder. Det finns olika typer av rättigheter bland annat medborgerliga och politiska rättigheter, ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter samt särskilt skydd för individer som tillhör särskilda grupper.

Bolagens ansvar är att respektera mänskliga rättigheter. Att respektera mänskliga rättigheter innebär att företag ska undvika att ha negativ påverkan på mänskliga rättigheter samt att företag ska agera för att förhindra att sådan uppstår. Detta tydliggörs i FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (The UN Guiding Principles on Business and Human Rights, UNGP) som utgår från internationella konventioner och ramverk. Bolag kan ha påverkan på mänskliga rättigheter genom sin verksamhet, leverantörskedjor, interaktion med samhälle och intressenter samt genom användningen av bolagets produkter och tjänster. Respekt för mänskliga rättigheter är del av en sund och hållbar affärsverksamhet och riskhantering.

Hur arbetar Etikrådet med mänskliga rättigheter?

Etikrådet förväntar sig att bolag respekterar mänskliga rättigheter och att de aktivt arbetar med att implementera FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Det innebär att de ska integrera respekt för mänskliga rättigheter i sin verksamhet, policyer, strategi, riskhantering samt engagerar sig och
transparent rapporterar publikt om desamma.

Engagemang och kommunikation med intressenter liksom transparens är nödvändigt och viktigt. Information som rör mänskliga rättigheter kan vara känslig information både för bolaget och berörda intressenter. Trots detta uppmuntrar Etikrådet bolag att vara så transparenta som det är möjligt om de dilemma de ställs inför liksom de prioriteringar de tvingas göra gällande mänskliga rättigheter.

Inom området mänskliga rättigheter har Etikrådet valt att fokusera på barn- och tvångsarbete samt hälsa och säkerhet. Under 2020 startade Etikrådet ett nytt projekt som rör frågor kring mänskliga rättigheter inom tech-sektorn och under 2021 ett projekt inom tvångsarbete inom bygg- och textilindustrier.