Nutrien

Nutrien är en sammanslagning (2018) mellan två bolag – PotashCorp och Agrium – vilka Etikrådet tidigare har rekommenderat AP-fonderna att exkludera. Texten nedan behandlar därför det sammanslagna bolaget Nutrien.

Etikrådets rekommendation 2013-09-06

Etikrådet har sedan 2010 haft en dialog med Nutrien. Dialogen har handlat om deras inköp av fosfat från den marockanske producenten Office Chérifien des Phosphates, OCP, som bland annat driver en fosfatgruva, Bou Craa, som ligger på det av Marocko sedan 1975 ockuperade Västsahara. Fosfat är en viktig ingrediens vid framställning av konstgödsel.

FN:s dåvarande rättschef, Hans Corell, slog 2002 fast att utvinning av mineraltillgångar från Västsahara strider mot folkrätten, som FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter samt FN-konventionen för ekonomiska, social och kulturella rättigheter.

Målet för Etikrådets dialog med Nutrien har varit att bolaget ska upphöra med sina inköp av fosfat från OCP alternativt påvisa att utvinningen av fosfat genomförs i enlighet med den västsahariska befolkningens intressen och önskemål. Dialogen med bolagen har fokuserat på omfattningen av inköpen, kontraktens natur, hur eventuella möjligheter till andra alternativ än att köpa fosfat från Bou Craa-gruvan ser ut samt diverse utredningar kring västsahariernas situation i området runt gruvan.

Etikrådets bedömning är att en fortsatt dialog med Nutrien Pivot inte längre är meningsfullt. Det finns inget som pekar på att bolaget är på väg att sluta köpa fosfat från Västsahara. Det innebär att bolaget kan kopplas till kränkningar av FN:s konvention för medborgerliga och politiska rättigheter samt FN-konventionen för ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter varför Etikrådet rekommenderar exkludering av Nutrien.