Walmart Inc.

Etikrådets rekommendation 2013-07-02

Dialogen med Walmart har fokuserat på: ökad transparens, bättre rapportering kring arbetstagarnas rättigheter och arbetssituation samt antagande av en koncernövergripande policy rörande arbetstagarrättigheter som är i linje med ILO:s kärnkonventioner. Etikrådet har fört dialog i drygt sex år med bolaget och har under årens lopp sett vissa framsteg vad gäller transparens och rapportering kring de här frågorna. Bolaget har numera exempelvis en CSR-rapport som inte enbart fokuserar på miljöfrågor utan också tar upp bolagets hantering av sina anställda och andra sociala frågor, dock i allt för liten omfattning enligt Etikrådet.

Trots att dialogen inneburit vissa framsteg kan Etikrådet konstatera att många krav från Etikrådet inte genomförts alls, att de förändringar som skett tagit allt för lång tid samtidigt som rapporter om det systematiska motarbetandet av arbetstagarnas rättigheter fortsätter att inkomma. Etikrådet kan också konstatera att flera ledande befattningshavare i Walmart som varit Etikrådets kontaktpersoner och som verkat för förändringar i den riktning Etikrådet efterfrågat har slutat. Bolaget har sedan korruptionsskandalen i dotterbolaget Walmart de Mexico uppdagades i april 2012 inte varit intresserade av en fortsatt dialog.

Etikrådets bedömning är därför att en fortsatt dialog med Walmart inte längre är meningsfull. Det finns inget som pekar på att bolaget är på väg att revidera sin syn på arbetstagarnas rättigheter eller ens har vilja att blir mer transparent i sin rapportering kring dessa frågor. Det innebär att bolaget fortsatt kommer att kopplas till kränkning av ILO:s kärnkonventioner varför Etikrådet rekommenderar uteslutning av Walmart.