Antipersonella minor och klusterbomber

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) rekommenderar exkludering av bolag som producerar, handlar med eller använder personminor respektive klusterbomber. Vägledande för Etikrådets ställningstagande är de konventioner mot antipersonella minor respektive klustervapen som Sverige undertecknat.

Internationella konventioner mot personminor och klusterbomber

Ottawa-konventionen eller fördraget om förbud av antipersonella minor (truppminor) ratificerades av Sverige 1998. Konventionen mot klustervapen ratificerades av Sverige 23 april 2012. Båda konventionerna säger att stater som undertecknat och ratificerat fördraget ska upphöra att producera, lagra, handla med och använda personminor respektive klusterbomber. De är också skyldiga att förstöra sina lager med personminor inom en tidsram av fyra år från det man undertecknat fördraget. För klustervapen är tidsramen åtta år från det att man undertecknat fördraget.

Etikrådet har under tidigare år rekommenderat de fyra AP-fonderna att avyttra sina innehav i bolag som tillverkar antipersonella minor eller klusterbomber, och ingen av fonderna har i nuläget innehav i några sådana bolag.

Etikrådet för dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner vilka Sverige som stat ställt sig bakom. Syftet med Etikrådets dialoger är dels att bolaget ska åtgärda problemen, dels att bolaget ska anta förebyggande policyer och processer för att förhindra framtida kränkningar av dessa konventioner.

Etikrådets använder direkt dialog med bolag som sitt främsta verktyg för att få tillstånd en förändring enligt ovan. Samarbete med andra investerare, att lägga aktieägarförslag på bolagsstämmor för att sätta mer tryck bakom dialogerna, är exempel på andra verktyg som också används. Om en dialog inte leder till önskad förändring kan Etikrådet som en sista utväg rekommendera AP-fonderna att utesluta bolaget.