Kontroversiella vapen – antipersonella minor, klusterbomber och kärnvapen

Internationella konventioner, som Sverige undertecknat och ratificerat, om antipersonella minor, klusterbomber och kärnvapen är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). Etikrådet rekommenderar exkludering av bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor (truppminor) respektive klusterbomber. Etikrådet rekommenderar exkludering av bolag som är involverade i kärnvapenprogram i andra länder än de som anges i icke-spridningsavtalet (NPT).

Vägledande är konventioner som Sveriges riksdag undertecknat och ratificerat

Vägledande för Etikrådets ställningstagande är de konventioner mot antipersonella minor respektive klustervapen som Sverige undertecknat och ratificerat.

Internationella konventioner mot antipersonella minor och klusterbomber

Ottawa-konventionen eller fördraget om förbud av antipersonella minor (truppminor) ratificerades av Sverige 1998. Konventionen mot klustervapen ratificerades av Sverige 23 april 2012. Båda konventionerna säger att stater som undertecknat och ratificerat fördragen ska upphöra att producera, lagra, handla med och använda antipersonella minor respektive klusterbomber.

Internationella konventioner mot kärnvapen

FN:s konvention om förbud mot kärnvapen trädde i kraft den 22 januari 2021. Det är en FN-konvention som bygger vidare på icke-spridningsavtalet NPT och syftar till en global kärnvapennedrustning. Konventionen förbjuder bland annat utveckling, förvaring, transport, användning och hot om användning av kärnvapen. För kärnvapenstater som ansluter sig innebär avtalet dessutom att en tidsplan för förhandlingar i syfte att avskaffa landets kärnvapen ska göras. Sveriges riksdag har inte undertecknat eller ratificerat konventionen.

Sveriges riksdag har ratificerat det internationella icke-spridningsavtalet om kärnvapen (Non-Proliferation Treaty, NPT). Detta icke-spridningsavtal ger Frankrike, Kina, Ryssland, Storbritannien och USA rätt att inneha kärnvapen.

Etikrådets syn på kontroversiella vapen

Etikrådet rekommenderar de fyra AP-fonderna att exkludera bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor (truppminor) eller klusterbomber.

Etikrådet rekommenderar AP-fonderna att exkludera bolag som är involverade i kärnvapenprogram i andra länder än de som anges i icke-spridningsavtalet.