Etikrådets arbete

Ledstjärnan i Etikrådets arbete är att göra skillnad. Det gör AP-fonderna genom att vara långsiktiga, ansvarstagande och engagerade ägare som påverkar bolag världen över att förbättra sitt arbete med miljö- och sociala frågor.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden har fått samma uppdrag från riksdagen – att skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska också ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. Utifrån detta uppdrag har fonderna utvecklat en gemensam värdegrund – att agera utifrån principerna om engagemang, agerande och krav på förändring med syfte att göra skillnad.

Engagemang för att göra skillnad

Etikrådets uppgift är att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt oavsett var i världen de är verksamma. Utgångspunkten för Etikrådets engagemang i dessa frågor är AP-fondernas gemensamma uppfattning om att väl skötta bolag, över tid, ger högre avkastning och lägre risk.

Antalet områden som ansvarsfulla investerare skulle kunna engagera sig i är stort och ständigt växande. Det rör sig såväl om branschövergripande problem som allvarliga incidenter i enskilda bolag. Att engagera sig på alla områden och i alla bolag är varken möjligt eller effektivt, och därför måste prioriteringar göras.

Etikrådet jobbar både förebyggande och reaktivt. Problemområden och incidenter kartläggs och analyseras systematiskt av Etikrådet som sedan väljer ut ett antal fokusområden och bolag. Dessa områden och bolag väljs ut med utgångspunkt i fondernas uppdrag och värdegrund men hänsyn tas också till Etikrådets möjligheter att göra skillnad. Områden där redan många andra aktörer verkar för förbättringar kan väljas bort till förmån för områden som ännu inte fått så mycket uppmärksamhet från investerarkollektivet. Valet av fokusområde är alltså inte ett ställningstagande om att andra områden i sig är mindre viktiga utan det är resultatet av en medveten strategi att lägga Etikrådets resurser där de bedöms göra mest nytta.

Dialogen som verktyg

Dialogen är Etikrådets viktigaste verktyg för att få företag att agera ansvarsfullt. Dialogerna siktar inte bara på att företaget ska adressera den dokumenterade kränkningen. Som långsiktiga investerare vill AP-fonderna också se att bolaget implementerar förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Att driva ett sådant förändringsarbete kräver både disciplin och en stor portion tålamod. Även om vi helst ser en kontinuerlig positiv utveckling måste vi vara beredda på att det kan ta tid att nå resultat.

Internationella konventioner är en viktig del av ramverket för AP-fondernas Etikråd

AP-fondernas arbete med hållbarhet baseras på uppdraget från riksdagen att skapa hög avkastning till låg risk och på ett internationellt vedertaget ramverk.

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna har samtliga fått i uppdrag av Sveriges Riksdag – att förvalta kapital i inkomstpensionssystemet så att långsiktigt hög avkastning uppnås till en låg risknivå. AP-fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö i placeringsverksamheten utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning. AP-fonderna ska inte ha näringspolitiska eller ekonomisk-politiska mål.

I AP-fondernas ramverk är en hållbar utveckling central. Ramverket utgörs av:

  • Den svenska regeringsformen, som bygger på demokrati, grundläggande fri- och rättigheter, alla människors lika värde och den enskilda människans frihet och värdighet.
  • FN:s internationella konventioner som Sverige undertecknat, som rör bland annat miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt, korruption och inhumana vapen.
  • Internationella riktlinjer Sverige stödjer (t ex FN:s Global Compact, ILO och OECD:s riktlinjer för multinationella bolag) samt
  • Sveriges ställningstaganden i folkrättsliga frågor.

AP-fonderna förväntar sig att bolag verkar i enlighet med lagar, konventioner och internationella riktlinjer oavsett i vilket land bolaget verkar. Det ansvaret gäller även om landet inte har undertecknat en konvention eller har en svagare lagstiftning.

Ett internationellt och vedertaget ramverk är väsentligt för AP-fondernas hållbarhetsarbete och möjligheter att föra en framgångsrik dialog med bolag oavsett nationell hemvist. Detta gäller även för möjligheterna till samarbete med andra investerare och aktörer, vilket bedöms vara väsentligt för AP-fondernas möjligheter att göra positiv skillnad.

Att basera AP-fondernas Etikråds hållbarhetsarbete på de internationella konventioner som Sverige har undertecknat ger en stabilitet, långsiktighet och internationell acceptans, såväl bland investerare som bolag. Det underlättar samverkan med andra investerare varigenom Etikrådets krav på åtgärder från bolagens sida kan få större genomslag och leda till positiva förändringar.