Samarbeten och initiativ

Utöver kärnan i Etikrådets arbete att genom dialog påverka ett antal företags agerande, deltar Etikrådet i en rad initiativ på internationell nivå som syftar till att visa sitt ställningstagande som investerare och för att öka företagens ansvarstagande.

Utöver kärnan i Etikrådets arbete att genom dialog påverka ett antal företags agerande, deltar Etikrådet i en rad initiativ på internationell nivå som syftar till att visa sitt ställningstagande som investerare och för att öka företagens ansvarstagande.

PRI – Principles for Responsible Investments

PRI logo

De fyra AP-fonderna i Etikrådet har alla skrivit på FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (PRI) och stödjer därmed utvecklingen för att investerare ska ta hänsyn till frågor som rör miljö och sociala aspekter.

PRI utgör också en viktig plattform som skapar förutsättningar för samarbeten mellan internationella investerare. Tillsammans med andra investerare visar Etikrådet och AP-fonderna, både genom brev och genom publikt stöd till olika initiativ, att arbete med miljö och sociala frågor värdesätts av ägare, samt att vi som ägare följer bolagens utveckling inom de frågorna.

EITI – för transparens inom utvinningsindustrier

EITI logo

Ett internationellt initiativ som Etikrådet stödjer är initiativet för transparens inom utvinningsindustrierna, framför allt i oljebolag – det så kallade Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Behovet av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men svaga regeringar. Tydligare rapportering av inkomster i värdländerna, liksom att bolagen rapporterar vad de betalar, ökar transparensen i samhället och bidrar till bättre villkor för ekonomisk styrning.

Tillsammans med ett 70-tal andra investerare har Etikrådet formellt gett sitt stöd till EITI, vilket signalerar till länder och bolag med utvinningsverksamhet att ägare sätter värde på tydlig och transparent redovisning av intäkterna.

IIGCC – Fokus på klimatförändringar

IIGCC logo

Samtliga fonder i Etikrådet är medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Målet är att föra fram investerarnas röst i klimatfrågan samt engagera företag, myndigheter och andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår med klimatförändringar.

Klimatfrågan är viktig för AP-fonderna som långsiktiga investerare. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring framtida regleringar och ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser och stimulera alternativa energikällor. Detta försvårar för företagen att göra lönsamma investeringar samt för investerarna att beräkna risker och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Det är också ett bra sätt för fonden att få den senaste informationen om olika klimatrelaterade investeringar.

ICMM – gruvindustrins hållbarhetsprinciper

ICMM logo

Branschorganisationen International Council of Metal and Minings (ICMM) arbetar för en rättvis, säker och hållbar gruv- och metallindustri. Medlemmarna är stora internationella gruv- och metallbolag samt regionala organisationer. De har tagit fram tio hållbarhetsprinciper som deras medlemmar bundit sig att följa.

 • P1 Införa och upprätthålla etiska affärsmetoder och ett ordentligt system för företagsstyrning.
 • P2 Integrera överväganden kring hållbar utveckling i bolagets beslutsprocesser.
 • P3 Upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter och respektera kulturer, seder och värderingar i kontakter med anställda och andra som berörs av bolagets verksamhet.
 • P4 Implementera strategier för riskhantering grundat på fakta och sund vetenskap.
 • P5 Söka ständiga förbättringar kring hälsa och säkerhet.
 • P6 Söka ständiga förbättringar för miljöprestanda.
 • P7 Bidra till bevarandet av biologisk mångfald och ha ett inkluderande förhållningssätt vid planering av landanvändning.
 • P8 Underlätta och uppmuntra ansvarsfull produktdesign, användning, återanvändning, återvinning och deponi av produkter.
 • P9 Bidra till en social och ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling på de orter där företaget verkar.
 • P10 Genomföra effektiva och transparenta dialoger, kommunicera med bolagets intressenter och ha verifierad oberoende rapportering.
 • Fritt översatt till svenska av Etikrådet.

UNGP – Mänskliga rättigheter

John Ruggie, tidigare FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i näringslivet, tog fram ramverket ”Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework”. Ramverket består av tre grundprinciper som ska vägleda bolagen i deras arbete med mänskliga rättigheter. Ramverket betonar

 • Staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter (Protect),
 • Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna (Respect) och
 • Gemensamt ansvar att åtgärda uppkomna problem (Remedy).

Stater har fortfarande det grundläggande ansvaret för att värna om mänskliga rättigheter, men med John Ruggies principer har det tydliggjorts hur bolagen bör agera. Bolagen ska bland annat göra en genom lysning av mänskliga rättigheter, vilket för investerare kan innebära att analysen av bolagens riskhantering och eventuella kränkningar som uppkommer underlättas. En sådan analys kan också användas som underlag i samband med dialoger med bolagen.

Climate Action 100+

Climate Action logo

Climate Action 100+ vänder sig till de drygt hundra bolagen med största utsläpp av växthusgaser i världen. Bolagen uppmanas att ta nödvändiga steg för att deras utsläpp av växthusgaser ska vara i linje med Parisöverenskommelsen. Ett stort antal av bolagen har gått med på att göra ett sådant åtagande. Trots att det är en framgång att så många av bolagen vill vara föregångare återstår stort arbete för att fler bolag ska följa efter. Sedan Climate Action 100+ startade i december 2017 har mer än 700 investerare med cirka 70 000 miljarder USD i förvaltat kapital undertecknat uppropet.