Samarbeten och initiativ

Utöver kärnan i Etikrådets arbete att genom dialog påverka ett antal företags agerande, stödjer Etikrådet en rad initiativ på internationell nivå som visar sitt ställningstagande som investerare och syftar till att öka företagens ansvarstagande.

Utöver kärnan i Etikrådets arbete att genom dialog påverka ett antal företags agerande, stödjer Etikrådet en rad initiativ på internationell nivå som visar sitt ställningstagande som investerare och syftar till att öka företagens ansvarstagande.

PRI – Principles for Responsible Investment

PRI logo

De fyra AP-fonderna i Etikrådet har alla skrivit på FN:s initiativ för ansvarsfulla investeringar (PRI) och stödjer därmed utvecklingen för att investerare ska ta hänsyn till frågor som rör miljö och sociala aspekter.

PRI utgör också en viktig plattform som skapar förutsättningar för samarbeten mellan internationella investerare. Tillsammans med andra investerare visar Etikrådet och AP-fonderna, både genom brev och genom publikt stöd till olika initiativ, att arbete med miljö och sociala frågor värdesätts av ägare, samt att vi som ägare följer bolagens utveckling inom de frågorna.

IIGCC – Fokus på klimatförändringar

IIGCC logo

Samtliga fonder i Etikrådet är medlemmar i investerargruppen Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). IIGCC är ett forum för samarbete kring klimatfrågor för europeiska investerare. Målet är att föra fram investerarnas röst i klimatfrågan samt engagera företag, myndigheter och andra investerare för att uppmärksamma långsiktiga risker och möjligheter som uppstår med klimatförändringar.

Klimatfrågan är viktig för AP-fonderna som långsiktiga investerare. Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring framtida regleringar och ramverk för att minska utsläppen av växthusgaser och stimulera alternativa energikällor. Detta försvårar för företagen att göra lönsamma investeringar samt för investerarna att beräkna risker och avkastning. IIGCC är en effektiv plattform för att föra fram investerarnas önskemål på klimatområdet. Det är också ett bra sätt för fonden att få den senaste informationen om olika klimatrelaterade investeringar.

ICMM – gruvindustrins hållbarhetsprinciper

ICMM logo

Branschorganisationen International Council of Mining and Metals (ICMM) arbetar för en rättvis, säker och hållbar gruv- och metallindustri. Medlemmarna är stora internationella gruv- och metallbolag samt regionala organisationer. De har tagit fram tio hållbarhetsprinciper som deras medlemmar bundit sig att följa.

 • P1 Införa och upprätthålla etiska affärsmetoder och ett ordentligt system för företagsstyrning.
 • P2 Integrera överväganden kring hållbar utveckling i bolagets beslutsprocesser.
 • P3 Upprätthålla grundläggande mänskliga rättigheter och respektera kulturer, seder och värderingar i kontakter med anställda och andra som berörs av bolagets verksamhet.
 • P4 Implementera strategier för riskhantering grundat på fakta och sund vetenskap.
 • P5 Söka ständiga förbättringar kring hälsa och säkerhet.
 • P6 Söka ständiga förbättringar för miljöprestanda.
 • P7 Bidra till bevarandet av biologisk mångfald och ha ett inkluderande förhållningssätt vid planering av landanvändning.
 • P8 Underlätta och uppmuntra ansvarsfull produktdesign, användning, återanvändning, återvinning och deponi av produkter.
 • P9 Bidra till en social och ekonomisk utveckling samt en samhällsutveckling på de orter där företaget verkar.
 • P10 Genomföra effektiva och transparenta dialoger, kommunicera med bolagets intressenter och ha verifierad oberoende rapportering.
 • Fritt översatt till svenska av Etikrådet.

UNGP – Mänskliga rättigheter

John Ruggie, tidigare FN:s särskilda representant för mänskliga rättigheter i näringslivet, tog fram ramverket Guiding Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations Protect, Respect and Remedy Framework”. Ramverket består av tre grundprinciper som ska vägleda bolagen i deras arbete med mänskliga rättigheter. Ramverket betonar

 • Staters ansvar att skydda mänskliga rättigheter (Protect),
 • Företags ansvar att respektera de mänskliga rättigheterna (Respect) och
 • Gemensamt ansvar att åtgärda uppkomna problem (Remedy).

Stater har fortfarande det grundläggande ansvaret för att värna om mänskliga rättigheter, men med John Ruggies principer har det tydliggjorts hur bolagen bör agera. Bolagen ska bland annat göra en genom lysning av mänskliga rättigheter, vilket för investerare kan innebära att analysen av bolagens riskhantering och eventuella kränkningar som uppkommer underlättas. En sådan analys kan också användas som underlag i samband med dialoger med bolagen.

Climate Action 100+

Climate Action logo

Climate Action 100+ vänder sig till de drygt hundra bolagen med största utsläpp av växthusgaser i världen. Bolagen uppmanas att ta nödvändiga steg för att deras utsläpp av växthusgaser ska vara i linje med Parisöverenskommelsen. Ett stort antal av bolagen har gått med på att göra ett sådant åtagande. Trots att det är en framgång att så många av bolagen vill vara föregångare återstår stort arbete för att fler bolag ska följa efter. Sedan Climate Action 100+ startade i december 2017 har mer än 700 investerare med cirka 68 000 miljarder USD i förvaltat kapital undertecknat uppropet.

Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC)

Samtliga fyra fonder samt Etikrådet är aktiva medlemmar i IIHC, ett samarbete mellan mer än 50 internationella investerare med ett sammanlagt kapital på över 11 000 miljarder USD under förvaltning eller i rådgivning. IIHC för dialog med kemiföretag för att öka transparensen och verka för en minskning av produktionen av så kallade ”evighets-kemikalier”. Extremt stabila (persistenta) kemikalier ackumuleras i miljö, människor och djur och utgör därmed allvarliga hälsorisker. IIHC koordineras av Chemsec, som är experter på farliga kemikalier. IIHC arbetar för en minskad påverkan på människor och miljö från tillverkning av farliga kemikalier, och därigenom också för att minska investeringsrisker i kemikalieföretag.

The FAIRR Initiative

Etikrådet är medlem i FAIRR, ett globalt investerarnätverk som vill öka medvetenheten om frågor kopplade till intensiv djurproduktion och strävar efter att minimera ESG-riskerna inom det bredare livsmedelssystemet. Nätverket omfattar över 370 investerare, som sammanlagt representerar ett förvaltat kapital på över 70 000 miljarder USD. Av FAIRR:s påverkansprojekt deltar Etikrådet för närvarande i de som fokuserar på antimikrobiell resistens (AMR). Uppskattningsvis 70 % av den globala användningen av antimikrobiella ämnen (i volym) sker inom djurjordbruk. De två AMR-relaterade FAIRR-projekten syftar till att uppmuntra ansvarsfull användning av antibiotika i linje med WHO:s riktlinjer över hela värdekedjan för animaliskt protein, från läkemedelsföretag för djur till snabbmatsrestaurangskedjor.

Ceres Valuing Water Finance Initiative

Ceres är en ideell organisation som driver kollektiva åtgärder med flera intressenter för att lösa världens största hållbarhetsutmaningar. Etikrådet är medlem i Ceres Valuing Water Finance Initiative, ett samarbetsprojekt för investerare som engagerar 72 bolag med högt vattenavtryck. Målet är att bolagen ska värdera och agera på vatten som en finansiell risk och driva den nödvändiga, storskaliga förändringen för att bättre värna vattensystem. Nätverket omfattar över 90 investerare som sammanlagt representerar 17 biljoner USD. Påverkansdialoger fokuserar på sex vetenskapsbaserade, handlingsbara förväntningar som inriktar sig på vattenkvantitet, vattenkvalitet, ekosystemskydd, tillgång till vatten/sanitet, styrelseöversyn och lobbying.