Dialog och påverkan för hållbara investeringar

Genom dialog vill vi påverka bolag världen över att ta hänsyn till miljö, sociala frågor och styrning eftersom vår övertygelse är att välskötta bolag är bättre investeringar. Hållbarhetsfrågor har stor betydelse för människor och samhällen och för värdeskapandet i bolagen. Det är så vi kan bidra till utveckling och till hållbara pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. 

Etikrådet är ett samarbete mellan de fyra AP-fonderna som är buffertfonder i det allmänna inkomstpensionssystemet.

AP-fondernas etikråds påverkan viktig för att resultat uppnås när hållbarhet är i fokus

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) summerar ett mycket aktivt 2022 då drygt 3200 bolag genomlystes för eventuella kränkningar och incidenter. Ett framgångsrikt projekt som avslutades under 2022 rör barnarbete i kakaobranschen. Ytterligare 16 nya dialoger har påbörjats. Åtta proaktiva projekt drivs med fokus på mänskliga rättigheter, klimat och bolagsstyrning och 86 reaktiva bolagsdialoger pågår för att åtgärda och förebygga allvarliga olyckor och incidenter kopplade till bristande hållbarhet.

Läs Etikrådets årsrapport 2022 här.

Dialog

86

dialoger under 2022

Läs mer om hur Etikrådet för dialog med de bolag som AP-fonderna investerar i. Målet är att påverka till ett ansvarsfullt företagande och därmed bättre investeringar.

Etikrådet för både reaktiva och proaktiva dialoger.

Fokusområden

Etikrådet använder sig av fokusområden som får särskild vikt för Etikrådets påverkansarbete.

Ställningstagande

Vissa frågor är särskilt omdiskuterade, t ex vapentillverkning, alkohol, vissa branscher eller landområden. Etikrådet tar då ställning. Läs mer här.

Exkluderingar

Exkluderingar sker om dialoger inte ger önskat resultat (max 4 år). Etikrådet rekommenderar då AP-fonderna att avyttra bolaget.