Pressrum

Här och i nyhetsarkivet finns de senaste pressreleaserna samt information om Etikrådet.

I vår bildbank hittar du logotyper och bilder samt årsrapporter som kan laddas ned.

Pressmeddelanden och aktuellt


Pressbilder


Presskontakt

Etikrådet samordnar dialog och påverkansarbetet gentemot utländska bolag med ledamöter från Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Etikrådets arbetar med miljö- och etikfrågor för ett sund investeringsunivers.

Kontakt: info@councilonethics.org


Vanliga frågor

Vanliga frågor om

Om Etikrådet

 • Hur arbetar Etikrådet

  Etikrådets arbete består av två delar:

  • Dels ett reaktivt arbete som består i att identifiera bolag som kan kopplas till konventionsbrott. Genom bland annat dialog arbetar Etikrådet för att påverka bolagen att ta itu med kränkningar samt implementera förebyggande system och åtgärder för att förhindra framtida konventionsbrott.
  • Dels ett proaktivt arbete där Etikrådet genom olika bransch- och investerarinitiativ arbetar för att påverka bolag att öka transparensen, agera mer ansvarsfullt samt adressera viktiga frågeställningar inom etik- och miljöområdet.

  Etikrådets reaktiva arbetsprocess bygger på att AP-fonderna, två gånger om året, låter genomlysa sina aktieportföljer med avseende på kränkningar av internationella konventioner. Däremellan sker löpande uppföljning av rapporterade bolagsincidenter. Etikrådet för en dialog med de bolag där det finns en misstänkt eller bekräftad kränkning. Syftet med dialogen är dels att bolaget ska upphöra med kränkningen, dels att införa förebyggande system för att undvika framtida kränkningar. Dialog förs dels direkt av Etikrådet, dels av Etikrådets tjänsteleverantörer.

 • Hur kommer det sig att AP-fonderna har investeringar i så många bolag? Vad är indexförvaltning?

  Kapitalförvaltares tillgångsportföljer skiljer sig åt beroende på vilken strategi man väljer; intern eller extern förvaltning, koncentrerad portfölj med större ägande i ett mindre antal bolag eller en bredare exponering, val av marknader och regioner, etc. AP-fonderna följer allmänt vedertagna principer inom modern kapitalförvaltning och har en övertygelse om hur finansmarknaden fungerar och hur värde skapas. Detsamma gäller övertygelsen om att man genom diversifiering av risktagandet kan höja den riskjusterade avkastningen. Fonderna diversifierar därför portföljerna mellan olika tillgångsslag, regioner och sektorer. Fonderna diversifierar även risken inom varje tillgångsslag genom att sprida det investerade kapitalet över fler tillgångar. Exempelvis har fonderna normalt sett ett spritt ägande i ganska många noterade bolag. Fördelen med en diversifierad aktieportfölj är att den finansiella risken blir lägre och portföljen blir därmed mer motståndskraftig i oroliga tider. Ytterligare en fördel är att en bred aktieportfölj normalt sett är ett mer kostnadseffektivt sätt att förvalta kapital än en mer koncentrerad aktieportfölj.