Kommersiell spelverksamhet

Bakgrund

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett syfte som underhållning och tidsfördriv. Vissa individer har emellertid svårt att sätta gränser för sitt spelande, vilket kan leda till spelmissbruk och spelberoende som kan orsaka enskilda individer och samhället stora skador. Skadorna kan vara i form av ekonomiska förluster eller att den tid och energi som läggs ner på spel gör det svårt att upprätthålla normala sociala relationer och en ordnad ekonomi. Andra hållbarhetsaspekter på spel är bland annat förebyggande och motverkande av korruption och penningtvätt.

Den digitala marknaden för spel är under snabb utveckling och förändring vilket innebär att bolag som tillhandahåller och marknadsför spel digitalt måste hantera komplexiteten med olika marknaders regelverk och tolkningen av dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Det finns ett antal vägledande konventioner och riktlinjer som påverkat ställningstagandet om kommersiell spelverksamhet, exempelvis:
• CEN Workshop Agreement on Responsible Remote Gambling Measures(CWA 16259:2014).
• FN:s konvention mot korruption och mutor.

Syfte och målsättning

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden kan investera i bolag som producerar och marknadsför vadslagningsspel. För AP-fonderna är det viktigt att bolagen uppträder ansvarsfullt avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Agerande

I dialog med bolagen verkar AP-fonderna för att bolagen

• följer tillämpliga lagar i de länder där verksamheten bedrivs,
• följer tillämplig branschstandard eller använder egna regler för ansvarsfull marknadsföring och försäljning,
• aktivt påverkar leverantörer och kommersiella kunder så att de följer tillämpliga lagar,
• hanterar och förebygger hållbarhetsrisker och spelmissbruk samt
• aktivt arbetar för att förebygga och motverka korruption och penningtvätt.