Om Etikrådet

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna är buffertfonder i det allmänna pensionssystemet. De fyra konkurrerande fonderna fick 2001 samma uppdrag -att placera pensionskapitalet till största möjliga nytta för pensionssystemet och att långsiktigt skapa hög avkastning till låg risk. Fonderna ska ta hänsyn till etik och miljö, dock utan att göra avkall på det övergripande målet om hög avkastning.

Tillsammans blir vi starkare

Sedan 2007 samordnar Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna arbetet med miljö och etikfrågor via det gemensamma Etikrådet. Etikrådet ser som sin uppgift att verka för att bolag hanterar, utifrån den verksamhet de bedriver, relevanta hållbarhetsaspekter, att de har ändamålsenliga riktlinjer samt att de har styr- och uppföljningssystem som möjliggör att verksamheten bedrivs på ett så ansvarsfullt sätt som möjligt. Detta gör Etikrådet såväl genom att driva och delta i förebyggande initiativ, som genom att verka för en positiv förändring i ett antal bolag som kopplas till kränkningar av inter-nationella konventioner avseende miljö och mänskliga rättigheter.
Etikrådet består av en ordinarie representant från varje fond.

Viktigaste fördelarna med Etikrådet:

  • Ökar möjligheten att påverka
    De fyra fondernas samlade kapital ökar möjligheten att påverka ett bolag jämfört med enskilda insatser.
  • Attraktiv samarbetspartner
    Etikrådet är en attraktiv samarbetspartner för andra internationella investerare med en liknande agenda för miljö- och etikhänsyn, vilket ytterligare ökar möjligheterna att påverka bolag till positiv förändring.
  • Tids- och kostnadseffektivt
    Samarbetet i Etikrådet innebär att fondernas arbete blir mer tids- och kostnadseffektivt. Den ökade effektiviteten tar sig bland annat uttryck i fler bolagsdialoger och internationella investerarinitiativ.