Biologisk mångfald

Biologisk mångfald omfattar många frågor och områden som har avgörande betydelse för livsvillkoren på jorden - allt från ren luft och rent vatten, råvaror och livsmedelsproduktion till genetisk variation, inspiration för tekniska lösningar och botemedel mot sjukdomar.

Biologisk mångfald omfattar många frågor och områden som har avgörande betydelse för livsvillkoren på jorden – allt från ren luft och rent vatten, råvaror och livsmedelsproduktion till genetisk variation, inspiration för tekniska lösningar och botemedel mot sjukdomar.

Biologisk mångfald är ett samlingsbegrepp som omfattar all den variation inom arter och livsmiljöer som finns på jorden och utgör grunden för att många ekosystemtjänster fungerar. I FN:s konvention för biologisk mångfald definieras begreppet som: ”Variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung, inklusive landbaserade, marina och andra akvatiska ekosystem och de ekologiska komplex i vilka dessa organismer ingår; detta innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.” Konventionens mål är att den biologiska mångfalden bevaras och används på ett hållbart sätt samtidigt som vinster vid användning av genetiska resurser fördelas på ett rättvist sätt. Sverige undertecknade konventionen 1993.

Att området är stort och komplext är kanske orsaken till att det inte fått lika stor uppmärksamhet som klimatfrågan. Klimatförändring är en drivkraft till förlust av biologisk mångfald, så arbete som skett för att minska utsläpp av växthusgaser kan också ses som ett arbete för att bevara biologisk mångfald.

Plattform för biologisk mångfald
På senare år har investerare allt mer börjat att uppmärksamma biologisk mångfald. En orsak till detta kan vara en rapport som presenterades av Intergovernmental SciencePolicy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) 2019 om tillståndet för världens biologiska mångfald och ekosystem tjänster.

Etikrådets arbete
Etikrådet har under årens lopp varit engagerade i olika dialoger som tar upp olika problemområden inom biologisk mångfald, bland annat avskogning och kemikalier.