Klimat

Klimatförändringarna bedöms, om de inte begränsas, utgöra en allvarlig systemrisk med betydande påverkan på AP-fondernas tillgångar och negativ inverkan på nuvarande och framtida generationers levnadsvillkor. Utifrån den klimatkonvention som Sverige undertecknat arbetar Etikrådet och AP-fonderna för en hållbar omställning till ett koldioxidsnålt samhälle i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska begränsas till väl under 2 °C. För att uppnå detta bör nettoutsläppen av koldioxid vara noll omkring 2050.

Klimatförändringarna bedöms, om de inte begränsas, utgöra en allvarlig systemrisk med betydande påverkan på AP-fondernas tillgångar och negativ inverkan på nuvarande och framtida generationers levnadsvillkor. Utifrån den klimatkonvention som Sverige undertecknat arbetar Etikrådet och AP-fonderna för en hållbar omställning till ett koldioxidsnålt samhälle i linje med Parisavtalet, vilket innebär att den globala temperaturökningen ska begränsas till väl under 2 °C. För att uppnå detta bör nettoutsläppen av koldioxid vara noll omkring 2050.

I dagens samhälle är de flesta industrier och företag exponerade mot och beroende av fossil energi. Förbränning av fossila bränslen är den dominerande orsaken till klimatförändringarna. Exponeringen är både direkt (produktion och försäljning av fossila bränslen) och indirekt (allt som tillverkas och drivs av fossila bränslen). De risker och möjligheter som följer av omställningen skiljer sig åt mellan branscher och företag och påverkas av hur omställningen genomförs.

Hur arbetar Etikrådet med att hantera klimatomställningen?

Omfattningen av ett ämne som klimatomställningen innebär att Etikrådet behöver prioritera och fokusera sitt arbete. Etikrådet gör därför en samlad bedömning av hur och vart det ska rikta sina insatser för att få bästa möjliga effekt. Etikrådets klimatarbete syftar också till att komplettera och förstärka det klimatrelaterade arbete som bedrivs på respektive AP-fond.

Etikrådet har beslutat att prioritera två områden framåt, omställningen av utsläppstunga branscher och gruvdrift för omställning. Gruvindustrin har flera betydande hållbarhetsrelaterade risker och effekter. Samtidigt är sektorn kritisk för samhället och avgörande i omställningen som vi står inför. Allt från elbilsbatterier till förnybar energiproduktion kräver lösningar som är mineralintensiva. Etikrådet verkar för att expansionen i gruvindustrin för att möta den ökade efterfrågan på de metaller och mineraler som krävs ska levereras på ett hållbart och ansvarsfullt sätt. Ett viktigt samarbete för Etikrådet är The Global Investor Commission on Mining 2030.

Inom området omställningen av utsläppstunga branscher har Etikrådet samarbetat med olika organisationer och intressenter under de senaste åren, bland annat Climate Action 100+, Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC) och Transition Pathway Initiative (TPI). Etikrådet utvärderar för närvarande nästa steg inom klimatomställningen och området omställningen av utsläppstunga branscher.