AviChina Industry & Technology Company

Etikrådets rekommendation 2023-04-19

AviChina har vid flera tillfällen kopplats till export av militärutrustning till länder under internationella vapenembargon. Bolaget uppvisar bristande transparens kring relevanta publika policyer rörande vapenexport till länder under internationella vapenembargon.

I december 2021 rapporterades att AviChina har sålt militärutrustning till Myanmars flygvapen. Därmed kan bolaget bidra till allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter samt underminering av demokrati och rättsstatens principer. Exporten är dessutom en tydlig indikation på att AviChina varken har ändrat inställning eller praxis gällande vapenhandel med länder under internationella vapenembargon. Det har tidigare förekommit rapporter om att bolaget mellan 2013 och 2015 har sålt militär utrustning till Sudan och Zimbabwe, samtidigt som länderna stått under internationella vapenembargon.

Trots Etikrådets upprepade försök att kontakta bolaget har AviChina inte svarat och det har därmed inte varit möjligt att inleda en dialog med bolaget. Etikrådet anser att AviChina varken uppvisar att det efterlever internationella vapenembargon eller tillhandahåller transparenta publika policyer rörande sitt förhållningssätt till internationella vapenembargon.

Etikrådet rekommenderar därför exkludering av AviChina då det kan kopplas till att agera i strid med internationella vapenembargon: ett förhållningssätt som kan bidra till kränkningar av mänskliga rättigheter enligt princip 2 av FN:s Global Compact och kapitel IV av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.