China Northern Rare Earth

China Northern Rare Earth är ansvarig för bearbetning av sällsynta jordartsmetaller vid gruvan i Bayan Obo, Inre Mongoliet, Kina. Gruvan ägs av ett bolag i samma koncern som China Northern Rare Earth och bedöms genom undermålig hantering förorsaka omfattande miljöförstörelse genom att inte på ett vedertaget sätt hantera gruvavfall och därigenom minimera spridning av giftigt avfall. Det har orsakat allvarliga negativa effekter för människor, djur och miljö. Bolaget har därutöver en bristande transparens kring relevanta policyer och har, trots upprepade kontaktförsök, inte svarat Etikrådet och bedöms därför inte öppet för dialog. 

Etikrådet rekommenderar därför exkludering av China Northern Rare Earth då det kan kopplas till kränkningar av miljö och natur enligt princip 7 och 9 av UN Global Compact och kapitel VI av OECD:s riktlinjer för multinationella företag.