Cronos Group Inc

Etikrådets rekommendation 2019-04-26

Kanada legaliserade cannabis den 17 oktober 2018. Cannabis var sedan tidigare tillåtet för medicinskt bruk i Kanada. Med den nya lagen är produktion, försäljning och konsumtion av cannabis tillåtet för privat bruk. Ett antal bolag som AP-fonderna har eller kan investera i säljer cannabis till privatpersoner från och med den 17 oktober 2018.

Etikrådet har gjort ett ställningstagande angående investeringar i bolag som producerar narkotiska preparat. Internationellt reglerar ett antal-FN konventioner narkotiska preparat och Sveriges Riksdag har ratificerat dessa. Konventionerna begränsar användningen av narkotika till enbart medicinska och vetenskapliga ändamål. Enligt FN:s konventioner om narkotika får ingen fritt köpa eller sälja narkotikaklassade preparat eller använda dem rekreationellt eller för religiöst bruk. FN:s konventioner om narkotika klassar idag cannabis som ett av de narkotiska preparat som kräver den starkaste kontrollen. Etikrådet anser att globala och svenska regelverk kring läkemedel som innehåller cannabis eller cannabisextrakt är grund för att exkludera bolag som producerar cannabis för icke-medicinskt bruk. Både globala och svenska regelverk i den här frågan utgår från FN:s konventioner som Sverige har ratificerat. Etikrådet rekommenderar exkludering av narkotikaklassade preparat för icke-medicinskt bruk.

Cronos Group Inc har bekräftat att de säljer cannabis för privat bruk och Etikrådet anser då att bolaget kan kopplas till kränkningar av FNs konventioner om narkotiska preparat. Etikrådet har därför rekommenderat AP-fonderna att exkludera Cronos Group Inc. Samtliga fonder har följt Etikrådets rekommendationer.

Läs mer om ämnet på AP-fondernas etikråds ställningstagande kring narkotiska preparat