Kommersiell spelverksamhet

Internationella konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet, som Sverige stöder, är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). De ger acceptans för bolag som producerar och marknadsför vadslagningsspel. För Etikrådet är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Internationella konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet, som Sverige stöder, är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). De ger acceptans för bolag som producerar och marknadsför vadslagningsspel. För Etikrådet är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Bakgrund

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett syfte som underhållning och tidsfördriv. Vissa individer har emellertid svårt att sätta gränser för sitt spelande, vilket kan leda till spelmissbruk och spelberoende som kan orsaka enskilda individer och samhället stora skador. Skadorna kan vara i form av ekonomiska förluster eller att den tid och energi som läggs ner på spel gör det svårt att upprätthålla normala sociala relationer och en ordnad ekonomi. Andra hållbarhetsaspekter på spel är bland annat förebyggande och motverkande av korruption och penningtvätt.

Den digitala marknaden för spel är under snabb utveckling och förändring vilket innebär att bolag som tillhandahåller och marknadsför spel digitalt måste hantera komplexiteten med olika marknaders regelverk och tolkningen av dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Internationella konventioner

Det finns ett antal vägledande konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet, exempelvis:

  • CEN Workshop Agreement on Responsible Remote Gambling Measures (CWA 16259:2014).
  • FN:s konvention mot korruption och mutor.

Etikrådet finner att vägledande konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet ger stöd för att AP-fonderna kan investera i bolag som producerar och marknadsför vadslagningsspel.

Bolag ska uppträda ansvarsfullt

För Etikrådet och AP-fonderna är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Bolag ska:

  • följa tillämpliga lagar i de länder där verksamheten bedrivs,
  • följa tillämplig branschstandard eller använda egna regler för ansvarsfull marknadsföring och försäljning,
  • aktivt påverka leverantörer och kommersiella kunder så att de följer tillämpliga lagar,
  • hantera och förebygga hållbarhetsrisker och spelmissbruk samt
  • aktivt arbeta för att förebygga och motverka korruption och penningtvätt.

Etikrådet för dialoger med utländska bolag som kan kopplas till kränkningar av de internationella konventioner vilka Sverige som stat ställt sig bakom. Syftet med Etikrådets dialoger är dels att bolaget ska åtgärda problemen, dels att bolaget ska anta förebyggande policyer och processer för att förhindra framtida kränkningar av dessa konventioner.

Etikrådets använder direkt dialog med bolag som sitt främsta verktyg för att få tillstånd en förändring enligt ovan. Samarbete med andra investerare, att lägga aktieägarförslag på bolagsstämmor för att sätta mer tryck bakom dialogerna, är exempel på andra verktyg som också används. Om en dialog inte leder till önskad förändring kan Etikrådet som en sista utväg rekommendera AP-fonderna att utesluta bolaget.