Kommersiell spelverksamhet

Internationella konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet1, som Sverige stöder, är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). De ger acceptans för bolag som producerar och marknadsför kommersiell spelverksamhet. För Etikrådet är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt och transparent avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Internationella konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet1, som Sverige stöder, är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). De ger acceptans för bolag som producerar och marknadsför kommersiell spelverksamhet. För Etikrådet är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt och transparent avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Bakgrund

Spel är i många fall att betrakta som en ofarlig sysselsättning som kan fylla ett syfte som underhållning och tidsfördriv. Vissa individer har emellertid svårt att sätta gränser för sitt spelande, vilket kan leda till spelmissbruk och spelberoende som kan orsaka enskilda individer och samhället stora skador. Skadorna kan vara i form av ekonomiska förluster eller att den tid och energi som läggs ner på spel gör det svårt att upprätthålla normala sociala relationer och en ordnad ekonomi. Andra hållbarhetsaspekter på spel är bland annat förebyggande och motverkande av korruption och penningtvätt.

Den digitala marknaden för spel är under snabb utveckling och förändring vilket innebär att bolag som tillhandahåller och marknadsför spel digitalt måste hantera komplexiteten med olika marknaders regelverk och tolkningen av dessa på ett ansvarsfullt sätt.

Internationella konventioner och riktlinjer

Det finns ett antal vägledande konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet, exempelvis:

  • CEN Workshop Agreement on Responsible Remote Gambling Measures (CWA 16259:2014).
  • FN:s konvention mot korruption och mutor.

Etikrådet finner att vägledande konventioner och riktlinjer om kommersiell spelverksamhet ger stöd för att AP-fonderna kan investera i bolag som producerar och marknadsför vadslagningsspel.

Etikrådets syn på kommersiell spelverksamhet  – ansvarsfullt och transparent

För Etikrådet och AP-fonderna är det viktigt att bolag uppträder ansvarsfullt och transparent avseende spelproduktion, marknadsföring och försäljning. Bolagen ska följa nationell lagstiftning på området och även ta ansvar för en självreglering av verksamheten i syfte att förebygga negativa sociala, hälsomässiga och ekonomiska effekter av de spelprodukter och tjänster de tillhandahåller.

Bolag ska:

  • följa tillämpliga lagar i de länder där verksamheten bedrivs,
  • följa tillämpliga lagar i de länder där verksamheten bedrivs,
  • följa tillämplig branschstandard eller använda egna regler för ansvarsfull marknadsföring och försäljning,
  • aktivt påverka leverantörer och kunder så att de följer tillämpliga lagar,
  • hantera och förebygga hållbarhetsrisker och spelmissbruk samt
  • aktivt arbeta för att förebygga och motverka korruption och penningtvätt.

[1] Kommersiell spelverksamhet omfattar onlinespel, vadhållningsspel, landbaserat kommersiellt spel och spel på fartyg i internationell trafik. Se exempelvis lagrådsremiss En förstärkt spelreglering 2022-01-27.