Kontroversiella vapen

Internationella konventioner, som Sverige undertecknat och ratificerat, om antipersonella minor och klusterbomber är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). Etikrådet rekommenderar exkludering av bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor (truppminor) respektive klusterbomber. Etikrådet hänvisar till respektive AP-fond rörande bolag som är involverade i kärnvapenprogram.

Internationella konventioner, som Sverige undertecknat och ratificerat, om antipersonella minor och klusterbomber är vägledande för AP-fondernas etikråd (Etikrådet). Etikrådet rekommenderar exkludering av bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor (truppminor) respektive klusterbomber. Etikrådet hänvisar till respektive AP-fond rörande bolag som är involverade i kärnvapenprogram.

Vägledande är konventioner som Sveriges riksdag undertecknat och ratificerat

Vägledande för Etikrådets ställningstagande är de konventioner mot antipersonella minor respektive klustervapen som Sverige undertecknat och ratificerat.

Internationella konventioner mot antipersonella minor och klusterbomber

Ottawa-konventionen eller fördraget om förbud av antipersonella minor (truppminor) ratificerades av Sverige 1998. Konventionen mot klustervapen ratificerades av Sverige 23 april 2012. Båda konventionerna säger att stater som undertecknat och ratificerat fördragen ska upphöra att producera, lagra, handla med och använda antipersonella minor respektive klusterbomber.

Etikrådets syn på kontroversiella vapen

Etikrådet rekommenderar de fyra AP-fonderna att exkludera bolag som producerar, lagrar, handlar med eller använder antipersonella minor (truppminor) eller klusterbomber.

Etikrådet hänvisar till respektive AP-fond rörande bolag som är involverade i kärnvapenprogram.