Skatt

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) anser att bolags styrelser ska besluta om företagets skattepolicy och att styrelsen har ansvar för att bolaget följer policyn och tillämpliga lagar inom skatteområdet. Bolag har rätt att skatteplanera för att minska sin skattebelastning inom lagens ramar. Bolag ska inte ägna sig åt aggressiv skatteplanering, eftersom de då riskerar att trovärdigheten för bolaget och dess ägare påverkas negativt.

AP-fondernas etikråd (Etikrådet) anser att bolags styrelser ska besluta om företagets skattepolicy och att styrelsen har ansvar för att bolaget följer policyn och tillämpliga lagar inom skatteområdet. Bolag har rätt att skatteplanera för att minska sin skattebelastning inom lagens ramar. Bolag ska inte ägna sig åt aggressiv skatteplanering, eftersom de då riskerar att trovärdigheten för bolaget och dess ägare påverkas negativt.

Bakgrund

Skattenivåer och skattens fördelning mellan inhemska och utländska skatte­subjekt är politiska frågor som inte avgörs av finansmarknadens aktörer. Ansvaret för att kontrollera att rätt skatt betalas ligger på nationella skattemyndigheter, bolags revisorer och rättsvårdande myndigheter

Bolags skatteplanering är en fråga som engagerar både Etikrådet och AP-fonderna. Riskerna som kan kopplas till aggressiv skatteplanering gör området till en kärnfråga för investerare.

Skatteplanering och bolags skattebetalningar har diskuterats de senaste åren. Media har uppmärksammat många fall där bolag visserligen följer skattelagstiftningens bokstav men kanske inte dess anda, så kallad aggressiv skatteplanering. Regelverken har ändrats och diskussioner om ytterligare skärpningar pågår. Exempelvis har OECD:s riktlinjer för stora företag slagit fast att det är styrelsernas ansvar att se till att ”de risker som är förknippade med beskattning, det vill säga den ekonomiska risken och risken att inte följa reglerna och förlora i anseende, är fullständigt identifierade och utvärderade.”

Politiker beslutar om skattelagstiftning

Hur hög skattenivån ska vara, på vilket sätt skatterna ska tas ut och hur skatterna ska fördelas mellan olika skattesubjekt är politiska frågor, som inte beslutas av finansmarknadernas aktörer. Hur skattebetalningarna ska fördelas mellan olika länder är frågor för ländernas parlament respektive skattemyndigheter. Investerare, bolag och individer ska följa skattelagstiftningen och tillämpningen. De har därmed rätt att minska skattebetalningarna inom lagarnas gränser genom skatteplanering.

Aggressiv skatteplanering

När bolag använder aggressiv skatteplanering ökar riskerna för att bolagets och ägarnas trovärdighet påverkas negativt. Aggressiv skatteplanering medför också en ökad finansiell risk, vilket kan påverka värdet av bolaget negativt. Detta är huvudskälen till att Etikrådet engagerar sig i skattefrågan. Ytterligare risker med aggressiv skatteplanering är bland annat att:

  • Den medför skärpt skattelagstiftningen så att bolagets framtida vinster efter skatt minskar kraftigt.
  • Bolagets anseende hos kunder och andra intressenter påverkas negativt när skattebeteendet uppmärksammas.
  • Skatteutredningar och skatterevisioner påverkar bolagets skattekostnader skapar en finansiell osäkerhet.
  • Relationerna till lokala eller nationella myndigheter försämras, vilket i sin tur kan medföra förseningar eller förlust av tillstånd att bedriva verksamhet.

Att minska skattebetalningarna genom transaktioner eller andra åtgärder som ligger utanför lagens gränser, skatteflykt eller skattefusk, är inte tillåtet.

Ansvar och transparens

Etikrådet förutsätter att alla bolag följer tillämpliga lagar och regler, såväl på skatteområdet som på andra områden. Ansvaret för detta ligger ytterst på bolagets styrelse. Att kontrollera att så sker är inte en fråga för ägarna eller investerarna utan för nationella skattemyndigheter, bolagets revisorer och rättsvårdande myndigheter.

Etikrådets uppfattning är att ökad öppenhet och frivillig redovisning bidrar till att minska riskerna. Ökad öppenhet underlättar också för investerare att analysera och bedöma bolagens skatterisker. Bolagens styrelse ska besluta om en skattepolicy som bör kommuniceras publikt.