Tobak

Med stöd i den internationella konventionen om tobakskontroll, som Sverige undertecknat, har Sveriges riksdag beslutat att det är lagligt att tillverka, sälja och nyttja tobak i Sverige. Därför anser AP-fondernas etikråd (Etikrådet) att det finns en acceptans för att bolag får tillverka och sälja tobak. 

Med stöd i den internationella konventionen om tobakskontroll, som Sverige undertecknat, har Sveriges riksdag beslutat att det är lagligt att tillverka, sälja och nyttja tobak i Sverige. Därför anser AP-fondernas etikråd (Etikrådet) att det finns en acceptans för att bolag får tillverka och sälja tobak. 

Bakgrund

Det är lagligt att tillverka, sälja och nyttja tobak i Sverige. Detta regleras i Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Lagen syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förbundna med bruk av tobak och liknande produkter samt med exponering för rök från tobak och utsläpp från liknande produkter.

Internationella konventioner om tobakskontroll

Sverige undertecknade den 17 juni 2003 Världshälsoorganisationens ramkonvention om tobakskontroll (The WHO Framework Convention on Tobacco Control). Konventionen syftar till att ”skydda nuvarande och kommande generationer från de förödande hälsomässiga, sociala, miljömässiga och ekonomiska konsekvenserna av tobaksbruk och exponering för tobaksrök genom att tillhandahålla en ram för parternas genomförande av tobakskontrollåtgärder på nationell, regional och internationell nivå i syfte att fortlöpande och kraftigt minska tobaksbruket och exponeringen för tobaksrök.”