EITI Bekämpar korruption genom dubbel rapportering

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) startades 2002 med syfte att främja
ansvarsfull förvaltning av naturresurser som olja, gas, metaller och mineraler. Behovet
av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men med
bristfällig politisk styrning.
Etikrådet stöder EITI:s arbete mot korruption vars arbete når både nationer och bolag.

Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) startades 2002 med syfte att främja
ansvarsfull förvaltning av naturresurser som olja, gas, metaller och mineraler. Behovet
av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men med
bristfällig politisk styrning.
Etikrådet stöder EITI:s arbete mot korruption vars arbete når både nationer och bolag.

Bakgrund

Korruption skapar osund konkurrens, undergräver demokratier och ger lägre ekonomisk tillväxt. Det är svårt att adressera eftersom det sker i det fördolda. Behovet av transparens och styrning är särskilt stort i länder med rika naturresurser men bristfällig politisk styrning. Öppenhet och allmän debatt är viktiga förutsättningar för ansvarsfull förvaltning av utvinningsindustrier. Även granskning av branschens juridiska och ekonomiska strukturer, vilket innefattar tilldelning av kontrakt och licenser, är nödvändig.


Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) är ett internationellt initiativ som Etikrådet stått bakom sedan 2007.

Mål

Målet är tydlig och transparent rapportering från både nationer och bolag. Nationer ska publikt rapportera sina inkomster från utvinning av naturresurser, som olja, gas
och mineraler, liksom bolag ska rapportera vad de betalar för resurserna. Publik transparent rapportering ökar transparensen i hela samhället och bidrar till bättre villkor
för ekonomisk styrning liksom försvårar för korruption.


I sitt arbete mot korruption stöder Etikrådet EITI, vars arbete systematiskt adresserar en svår hållbarhetsutmaning och når både nationer och bolag.

Resultat

EITI stöds av ett antal bolag, organisationer och 56 nationer, däribland Sverige. EITI tillhandahåller en global standard för rapportering av intäkter från utvinningsbara råvaror. Utgångspunkten är att ett lands naturresurser tillhör dess medborgare och att inkomster från utvinningsindustrier ska gagna samhället.


I syfte att motverka korruption kräver EITI transparent rapportering vad gäller betalningar genom hela värdekedjan, från licensiering, kontrakt, utvinning, och försäljning till hur de slutligen har gagnat medborgarna. Såväl involverade bolag som myndigheter ska rapportera. Genom denna tydliga och detaljerade dubbelrapportering kan korruption och annan ekonomisk brottslighet upptäckas. Rapporteringen stärker även möjligheterna för den offentliga sektorn att få in skatteintäkter.


Varje deltagande land utvärderas mot EITI:s principer och krav för länder. Om kraven inte möts och framsteg inte görs kring öppenhet och antikorruption i utvinningsindustrierna kan landet bli tillfälligt eller permanent uteslutet från ramverket. Vid 2021 års slut var sex nationer uteslutna; Guatemala, Honduras, Sao Tomé och Príncipe, Tajikistan, Afghanistan och Myanmar. De två sistnämnda länderna har uteslutits på grund av politisk instabilitet.


För stödjande bolag i EITI finns ett antal förväntningar om hur bolag bland annat ska rapportera, och som EITI utvärderar bolagen mot.

Under 2021

EITI återinkluderade Gabon efter att landet har kommit till rätta med ett antal problem, som gjorde att de tidigare uteslutits ur EITI.


Under 2021 arbetade EITI för att utveckla sina förväntningar på stödjande bolag inom utvinningssektorn och råvaruhandlande bolag. Numera krävs en utökad rapportering av bolag när det gäller deras egen verksamhet och vilka skatter och andra betalningar de gör till stater och andra. Etikrådet deltog i denna konsultationsprocess bland annat genom att lämna synpunkter på tidiga versioner av Förväntandsdokumentet.

Nästa steg

Beslut om EITI:s nya Förväntansdokument på stödjande bolag togs i EITI:s styrelse den
17 februari 2022.


EITI arbetar för ökad kunskap hos aktörer och andra intressenter genom regelbundna webinarier och publicerad information och nyheter på sin webbplats.