Etikrådets uppdrag

Etikrådets uppgift är att genom dialog med företag, ofta i samarbete med andra investerare, påverka företag till att ta itu med miljöproblem och sociala problem. Ett förbättrat hållbarhetsarbete i företags verksamhet ger bättre avkastning på lång sikt. Etikrådets erfarenhet hittills visar att dialog är ett effektivt verktyg som ger resultat.

Etikrådets uppgift är att genom dialog med företag, ofta i samarbete med andra investerare, påverka företag till att ta itu med miljöproblem och sociala problem. Ett förbättrat hållbarhetsarbete i företags verksamhet ger bättre avkastning på lång sikt. Etikrådets erfarenhet hittills visar att dialog är ett effektivt verktyg som ger resultat.

AP-fonderna investerar delar av sitt kapital i globalt diversifierade aktieportföljer. Det totala antalet bolag kan uppgå till cirka 3 500 noterade företag. För att Etikrådets reaktiva och proaktiva dialoger ska styras till de företag där de gör störst nytta tillämpar Etikrådet en systematisk arbetsprocess. Processen hjälper också till att säkerställa en jämn spridning av företag över olika sektorer, geografiska områden och hållbarhetsfrågor.

Vår ledstjärna är att göra skillnad. Vi vill påverka bolag världen över att ta hänsyn till etik och miljö – det vill säga hållbarhetsfrågor som har stor betydelse för människor och samhällen och för värdeskapandet i bolagen.

Genom dialog och samtal engagerar vi oss både förebyggande och vid incidenter. Det är så vi kan förebygga problem, överträdelser eller olyckor i olika bolag och branscher i framtiden.

Det är så vi kan bidra till utveckling och till hållbara pensioner för dagens och morgondagens pensionärer. Vi menar att långsiktiga värden skapas i hållbara företag.

De hållbarhetsområden som Etikrådet hanterar är ofta komplexa och lösningarna är sällan uppenbara. Det innebär att för att lyckas få företag att agera mer ansvarsfullt måste ofta flera faktorer vara på plats såsom specifik branschkunskap, rätt kontakter, tid och engagemang.

Etikrådet uppmuntrar företag att anta lämpliga policyer, riktlinjer och processer för tillämpning och uppföljning samt att rapportera transparent om sitt arbete med hållbarhet. Det möjliggör att företag kan bedriva sin verksamhet så ansvarsfullt som möjligt oberoende av var i världen de är verksamma.