Arbetsprocess

Etikrådets uppgift är att genom dialog med företag, ofta i samarbete med andra investerare, påverka företag till att ta itu med miljöproblem och sociala problem. Ett förbättrat hållbarhetsarbete i företags verksamhet ger bättre avkastning på lång sikt. Etikrådets erfarenhet hittills visar att dialog är ett effektivt verktyg som ger resultat.

Etikrådets uppgift är att genom dialog med företag, ofta i samarbete med andra investerare, påverka företag till att ta itu med miljöproblem och sociala problem. Ett förbättrat hållbarhetsarbete i företags verksamhet ger bättre avkastning på lång sikt. Etikrådets erfarenhet hittills visar att dialog är ett effektivt verktyg som ger resultat.

Etikrådets arbetsprocess hanterar ett flöde av dialoger vilka kan utvecklas i olika riktningar över tid

1 Genomlysning av AP-fondernas innehav

Etikrådet har en systematisk omvärldsbevakning av cirka 3 500 företag. Media, andra investerare, intresseorganisationer, myndigheter, domstolar och FN-organ med flera utgör källor som används för att upptäcka bolagsincidenter. Trots detta finns alltid risken att en enskild incident inte fångas upp. Om Etikrådet får information om en sådan incident slussas information in i den systematiska arbetsprocessen.

2 Fördjupad granskning

Inom vart och ett av Etikrådets fyra fokusområden – klimat, miljö, mänskliga rättigheter och affärsetik – görs en inventering och analys av företag, bran- scher, problemområden och investerarinitiativ.

Mellan 100 till 500 företagsincidenter genomgår varje år en fördjupad granskning för misstänkt association till kränkning av internationella konventioner. Etikrådet, andra investerare och olika konsulter är alla engagerade i granskningen.

3 Välja ut företag och sätta mål

Valet av proaktiva hållbarhetsprojekt liksom av företag är inte ett ställningstagande om att vissa områden är viktigare än andra, utan är en medveten strategi för att lägga Etikrådets resurser där de bedöms göra mest nytta.

Etikrådet bedriver direkt dialog med 40–60 utvalda företag där kränkning av en internationell konvention är påtaglig och väl dokumenterad. Etikrådet för också, i samarbete med andra investerare och tjänsteleverantörer, dialog med företag om påstådda kränkningar av konventioner.

4 Dialogarbete

Fördjupad bolagsanalys och eventuell jämförelse med minimikrav och bästa praxis för respektive bransch.

Samarbete med andra investerare, lägga aktieägarförslag och rösta på bolagsstämmor och andra former av påverkan.

5A. Målet uppnås

Dialogen avslutas.

Dialogen avslutas.

5B. Målet uppnås inte

Dialogen fortsätter om den är konstruktiv.

En dialog, där en kränkning av en konvention är verifierad, ska som längst pågå i fyra år när dialogen inte är konstruktiv. Om dialogen inte är konstruktiv eller målet för dialogen inte är uppfyllt rekommenderar Etikrådet AP-fonderna att exkludera företaget. Beslut om exkludering fattas av varje AP-fond enskilt.

Företag som Etikrådet rekommenderat AP-fonderna att utesluta. Etikrådet kontrollerar årligen om situationen förändrats och om företaget bedriver verksamheten i linje med internationella konventioner. För mer information se nuvarande exkluderingar.

Antalet områden där ansvarstagande investerare kan engagera sig är stort och ständigt växande. Det omfattar både branschövergripande problem och allvarliga kränkningar av enskilda företag. Engagemang på alla hållbarhetsområden och med alla företag är varken görligt eller effektivt. Prioriteringar måste fastställas. Etikrådet använder därför systematiska arbetsprocesser för sina proaktiva respektive reaktiva dialoger.

Etikrådet arbetar för ökad transparens

Etikrådet är väl medvetet om vikten av öppenhet och kräver av företag att deras rapportering ska vara transparent. Därför strävar också Etikrådet efter att vara så transparent som möjligt med att öppet rapportera hur den egna verksamheten bedrivs.

Samtidigt är det av yttersta vikt att värna det förtroende Etikrådet bygger upp i en dialog med ett företag. Arbetet med att uppnå förbättring tar ofta tid. Om Etikrådet kan skapa ett positivt klimat för dialogen ökar möjligheten att lyckas få företaget att genomföra positiva förändringar. En dialog med ett företag förs i förtroende och är därför inte alltid möjlig att rapportera om offentligt.

Etikrådet arbetar för ökad öppenhet och redovisar sitt arbete, där det är möjligt, på ett transparent vis.