Ledamöter

AP-fonderna representeras i Etikrådet av en till två ledamöter från respektive AP-fond. Ordförandeskapet alternerar mellan AP-fonderna och under 2020 är Christina Olivecrona från Andra AP-fonden (AP2) ordförande. John Howchin är heltidsanställd generalsekreterare för Etikrådet. Generalsekreterarens viktigaste uppgifter är att koordinera Etikrådets bolagsdialoger och de investerarinitiativ som rådet stödjer samt vara delaktig i utvecklingen av Etikrådets strategier.

Första AP-fonden
www.ap1.se
Ossian Ekdahl
Magdalena Håkansson

Andra AP-fonden
www.ap2.se
Christina Olivecrona, Ordförande 2020

Tredje AP-fonden
www.ap3.se
Peter Lundkvist
Lil Larås Lindgren

Fjärde AP-fonden
www.ap4.se
Pia Axelsson
Arne Lööw

AP-fondernas etikråd
www.etikradet.se
John Howchin, Generalsekreterare